Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Er kort profesjonsutdanning ikke nok? - Betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Artikkelen belyser betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer de første årene etter fullført profesjonsutdanning (bachelor). Tre aspekter ved karrierer undersøkes: (1) karriereambisjoner, (2) problemer med å få jobb og (3) gjennomføring av mastergrad. I analysen kontrolleres det for type profesjonsutdanning og karakterer (bachelorgrad). Problemstillingen som reises er om gjennomføring av mastergrad etter fullført profesjonsutdanning kan knyttes til problemene nyutdannede profesjonsutøvere møter i arbeidslivet eller avspeiler utøverens karriereambisjoner. Studien har et komparativt design. Studien omfatter tre ulike grupper: personer med asiatisk innvandrerbakgrunn, personer med europeisk og nordamerikansk innvandrerbakgrunn (EuNA), og personer med majoritetsbakgrunn. I artikkelen brukes begrepet etnisk kapital for å belyse betydningen av asiatisk innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Et sentralt element her er innvandrernettverkets betydning for utvikling av karriereambisjoner og utdanning som strategisk valg. Resultatene bekrefter at nyutdannede med asiatisk innvandrerbakgrunn har høyere karriereambisjoner enn sine kolleger med majoritetsbakgrunn. Samtidig har de større problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet enn nyutdannede med majoritetsbakgrunn. Dette peker i retning av diskriminering. Resultatene viser imidlertid ingen direkte sammenheng mellom problemer i arbeidslivet og det å kvalifisere seg ytterligere ved å ta en mastergrad.

Nøkkelord: ambisjoner, innvandrerbakgrunn, karriere, mastergrad, profesjoner

Is an undergraduate degree insufficient? The impact of an immigrant background on the trajectory of a professional career

The article explores the significance of immigrant background for the trajectory of a professional career in the first few years after graduating from professional bachelor programmes.. Three aspects of a professional career are examined: (1) career ambitions, (2) problems of obtaining employment and (3) completion of a master’s degree. In the analysis, the article controls for type of degree and grades. The article explores whether completing a masters degree after finishing a professional education can be understood in connection with the challenges recently educated professionals face in the labour market, or if it is a reflection of the individual’s career ambitions. The study has a comparative design encompassing three different groups: Asian immigrants, immigrants from Europe and North America, and people with a majority background. The article develops the term ethnic capital to explore how an Asian immigrant background affects career ambitions and career strategies. Results confirm that newly educated Asian immigrants have higher career ambitions than their colleagues with a majority background. At the same time, Asian immigrants experience greater problems with entering the labour market than recently educated members of the majority population. This would suggest that discrimination takes place. The results, however, do not show a direct connection between having problems in the labour market and the efforts to pursue educational qualifications.

Keywords: ambitions, immigrant background, career, master’s degree, professional education
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon