Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 79-100)
av Arve Hjelseth & Anne Tjønndal
SammendragEngelsk sammendrag

Norsk sammendrag: Artikkelen drøfter hvordan maskulinitet uttrykkes og håndteres i gutte- og herrefotball. Gjennom en analyse av både forskningsbidrag og populærkulturelle bøker, er målet å vise hvordan en ortodoks form for maskulinitet i noen grad synes å ha blitt videreført også i en tid som generelt kjennetegnes av at det er åpnet nye rom for alternative maskuliniteter. Dette kan kaste lys over hvorfor seksuelle minoriteter fortsatt i svært liten grad er synlige i herrefotball. Artikkelen belyser dette med eksempler som varierer både i tid, nivå og geografi.

Nøkkelord: idrett, maskulinitet, herrefotball, intimitet

Sink or Swim? Masculinity and intimacy in men’s football

The article discusses how masculinity is expressed in boys’ and men’s football. Through an analysis of both research and popular culture books, the aim is to demonstrate how orthodox masculinity (to some extent) seems to have been maintained in men’s football, in spite of a general societal trend of more room for alternative and inclusive masculinities in social fields. The analysis in this article may shed light on why sexual minorities are still heavily under-represented in men’s football. The article considers empirical examples varying in both time, sporting level and geography.

Vitenskapelig publikasjon
(side 101-122)
av Tatiana Wara
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen handler om russiske kvinner som har flyttet til en liten by i Nord-Norge. Artikkelen utforsker hvordan kvinner (re)orienterer seg på sitt nye hjemsted, og undersøker hva de artikulerer som særlige utfordringer i denne forbindelse. Et sentralt tema for kvinnene var endringer i klespraksiser og tolkninger av disse. Deres historier om klær og feminitet er brukt som en tilnærming til å forstå hva migranter gjør for å «passe inn» og «høre til» etter å ha bosatt seg i et nytt lokalsamfunn. Studien er fenomenologisk innrettet, og forstår klespraksiser som relasjonelle, nedfelte og subtile. Artikkelens bidrag handler ikke om klespraksis som identitetsmarkør som sådan, men viser hvordan klespraksiser tolkes og benyttes på stedsrelaterte måter. Analysene viser derigjennom hvordan klespraksiser og forståelser av disse i seg selv utgjør en kilde til informasjon om stedlige normer.

Stikkord: Russiske kvinner, migrasjon, klespraksiser, (re)orientering, kropp, mobilitet

A phenomenological analysis of how Russian women in Northern Norway dress in order to «fit in”

This article is about Russian women who have migrated to a small town in northern Norway. It explores how the women (re)orient themselves into their new home place, and examines what they articulate as particular challenges in this regard. A central theme to the women was (changes in) their own clothing practices and interpretations thereof. Their stories about clothes and relationships between femininity and different clothing styles are therefore used as an intake to understand processes of embodiment and of what migrants do to «fit in» and «belong» when having settled in a new community. The study is phenomenological, and understands clothing practices as relational, embodied and sensual. The analysis shows that clothes and clothing practices both can restrict and enable physical and social mobility. The article thus contributes to a broader understanding of how transformation processes that can take place after having migrated and settled in a new place, may have both individual and spatial dimensions.

Vitenskapelig publikasjon
(side 123-141)
av Bente Abrahamsen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen belyser betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer de første årene etter fullført profesjonsutdanning (bachelor). Tre aspekter ved karrierer undersøkes: (1) karriereambisjoner, (2) problemer med å få jobb og (3) gjennomføring av mastergrad. I analysen kontrolleres det for type profesjonsutdanning og karakterer (bachelorgrad). Problemstillingen som reises er om gjennomføring av mastergrad etter fullført profesjonsutdanning kan knyttes til problemene nyutdannede profesjonsutøvere møter i arbeidslivet eller avspeiler utøverens karriereambisjoner. Studien har et komparativt design. Studien omfatter tre ulike grupper: personer med asiatisk innvandrerbakgrunn, personer med europeisk og nordamerikansk innvandrerbakgrunn (EuNA), og personer med majoritetsbakgrunn. I artikkelen brukes begrepet etnisk kapital for å belyse betydningen av asiatisk innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Et sentralt element her er innvandrernettverkets betydning for utvikling av karriereambisjoner og utdanning som strategisk valg. Resultatene bekrefter at nyutdannede med asiatisk innvandrerbakgrunn har høyere karriereambisjoner enn sine kolleger med majoritetsbakgrunn. Samtidig har de større problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet enn nyutdannede med majoritetsbakgrunn. Dette peker i retning av diskriminering. Resultatene viser imidlertid ingen direkte sammenheng mellom problemer i arbeidslivet og det å kvalifisere seg ytterligere ved å ta en mastergrad.

Nøkkelord: ambisjoner, innvandrerbakgrunn, karriere, mastergrad, profesjoner

Is an undergraduate degree insufficient? The impact of an immigrant background on the trajectory of a professional career

The article explores the significance of immigrant background for the trajectory of a professional career in the first few years after graduating from professional bachelor programmes.. Three aspects of a professional career are examined: (1) career ambitions, (2) problems of obtaining employment and (3) completion of a master’s degree. In the analysis, the article controls for type of degree and grades. The article explores whether completing a masters degree after finishing a professional education can be understood in connection with the challenges recently educated professionals face in the labour market, or if it is a reflection of the individual’s career ambitions. The study has a comparative design encompassing three different groups: Asian immigrants, immigrants from Europe and North America, and people with a majority background. The article develops the term ethnic capital to explore how an Asian immigrant background affects career ambitions and career strategies. Results confirm that newly educated Asian immigrants have higher career ambitions than their colleagues with a majority background. At the same time, Asian immigrants experience greater problems with entering the labour market than recently educated members of the majority population. This would suggest that discrimination takes place. The results, however, do not show a direct connection between having problems in the labour market and the efforts to pursue educational qualifications.

Kommentarer
(side 142-147)
av Torkild Hovde Lyngstad & Cathrine Holst
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon