Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 215-237)
av Jan Ove Tangen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen diskuterer fire perspektiver og deres egnethet for analyse av norsk idrettspolitikk i lys av distinksjonen mellom aktør/struktur og system/omverden. Slagstads studier av nasjonale strateger i samfunnet generelt og idretten spesielt, er utgangspunkt for analysen. Statsvitenskapelig orienterte idrettspolitikkstudier blir også diskutert. Videre analyseres bruken av Bourdieus begreper om sosial og kulturell kapital for å forstå spillet om makten på det idrettspolitiske feltet. Til slutt presenteres Niklas Luhmanns sosiologisk systemteori som supplement for å forklare forholdet mellom individuelle handlinger og framveksten av sosiale systemer som velferdsstat og idrett. Artikkelen argumenterer for at enkeltaktører – tross deres omfattende sosiale, kulturelle og symbolske kapital – påvirker samfunnet og dets delsystemer kun så langt som det aktuelle system tillater.

Nøkkelord: Norsk idrettspolitikk, aktør/struktur, system/omverden, Slagstad, Bourdieu, Luhmann

National Strategists, Family members, Players of the Game or Lackeys of the System? – National Sport Politics from the Perspectives of Slagstad, Selle, Bourdieu and Luhmann

Using the distinctions between actor/structure and system/environment, this article discuss four perspectives and their aptitude to study Norwegian Sport policy, polity and politics. The starting point is Rune Slagstad’s studies of national strategists in society in general and sport in particular. Political science oriented studies are also presented and discussed. Then some studies are analyzed with regard to how they use Bourdieu’s concepts of social and cultural capital in order to understand the power play on the field of sport politics. At last, Luhmann’s sociological system theory is introduced as a supplement to understand and explain the relationship between individual actions and the genesis and growth of social systems like welfare state and sport. The article argues that individual actors – despite their extensive social and cultural capital – influence society and its subsystems only as far as the system in question allows it.

Vitenskapelig publikasjon
(side 238-258)
av Bente L.L. Kassah, Alexander Kwesi Kassah & Elisabeth Anie Dahl
SammendragEngelsk sammendrag

I artikkelen fokuseres det hvordan ansatte ved barnevernvakten, som er en del av barnevernet, håndterer opplevelsen av å være utsatt for vold i akutte situasjoner. Bakgrunnen for arbeidet er at ansatte ved barnevernvakten står i utrykningssituasjoner som er preget av ulike former for vold. Utrykningssituasjonene oppleves som utfordrende og gir ofte de ansatte en opplevelse av emosjonell uro. Hensikten med arbeidet er å utvikle kunnskap om hvilke mestringsstrategier som benyttes for å dempe emosjonell uro. Artikkelen er et resultat av en kvalitativ undersøkelse der ni ansatte ved en barnevernvakt i Norge ble intervjuet. Funnene viser at de ansatte ofte opplever et misforhold mellom det de faktisk føler og det som forventes at de skal uttrykke av følelser i en utrykningssituasjon. Misforholdet fører til emosjonell uro, noe som trigger emosjonelt arbeid både i og etter arbeidstid. Det er utviklet både kollektive og individuelle mestringsstrategier som bidrar til at de ansatte kan ivareta sine arbeidsoppgaver.

Nøkkelord: vold, emosjonell kultur, emosjonell uro, emosjonelt arbeid og mestringsstrategier

Emergency work at a Child Protection Department: The collective and individual coping strategies

This article focuses on the strategies adopted by emergency child welfare officers to manage the emotional imbalances they experience after exposure to violence in acute situations at work. Child welfare officers experience challenging situations characterized by emotional unrest during and after duty and develop coping strategies to reduce emotional unrest. We generated data for the article using qualitative interviews. The researchers engaged the services of nine informants who are officers at a unit of the Child Protection Department in Norway. The findings indicate that, there are discrepancies between the actual and the expected feelings of the officers in acute situations. The discrepancies resulted in emotional unrest that often triggered emotion work during and after working hours. The officers developed collective and individual strategies to cope with their situation that made it possible for the officers to perform their work obligations.

Vitenskapelig publikasjon
(side 260-282)
av Atle Møen
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen gjev eit framlegg til ein teoretisk analyse av korleis innsiktar frå Freud kan brukast til å fornya den sosiologiske teorien, når det gjeld å forstå samsvaret mellom psyke og samfunn, og når det gjeld å forstå det emosjonelle innslaget i danninga av fellesskapane. Det vert også lagt fram ei skisse av korleis Freuds perspektiv kan kasta ljos over dagens fornya tendensar til narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme, noko som kan tolkast som den mørke baksida av dei individuelle livsprosjekta.

Nøkkelord: Sivilisasjon, psyke, fellesskap, narsissisme, fundamentalisme

Freud’s perspective on the interplay between psyche and society. An overview of contemporary narcissism, compulsive actions, and fundamentalism.

This article provides a proposal of a theoretical analysis of how Freud’s perspective may be invigorating sociological theory, in terms of elucidating the correspondence between psyche and society, and with regard to conceiving the emotional aspect of the emergence of communities. The article also outlines how Freud’s perspective may shed considerable light on contemporary restoration of certain pathologies, such as narcissism, compulsive disorders, and the proliferation of fundamentalism. These tendencies may be interpreted as the dark side of individualized life projects.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon