Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ytringsfrihet i arbeidslivet

I løpet av det siste tiåret har lovendringer styrket arbeidstakeres ytringsrett. Samtidig viser data at en stor andel arbeidstakere opplever at ytringsfriheten innskrenkes, både formelt og uformelt. Sektorforskjellene er klare; arbeidstakere i offentlig sektor vurderer sine ytringsmuligheter som dårligere enn hva arbeidstakere i privat sektor gjør. Samtidig har vi sett at norske arbeidstakere ikke er fremmede for å begrense ytringsfriheten til ansatte. En ikke ubetydelig andel vurderer det som akseptabelt at arbeidsgiver, av hensyn til virksomhetens omdømme og økonomiske situasjon, begrenser ansattes omtale av alvorlige kritikkverdige forhold offentlig. Funnene kan tyde på at ytringsfriheten står svakere enn det man skulle tro, gitt lovendringene i Grunnlovens § 100 og innføring av nye varslerbestemmelser i arbeidsmiljøloven. Sivilombudsmannen har i den anledning uttrykt bekymring over utviklingen i offentlig sektor. Våre funn støtter en slik bekymring. Blant politikere finner vi en restriktiv holdning overfor ansatte og ledere som markerer motstand mot beslutninger truffet i kommunen de jobber i. Vi har sett at ansatte gjennom sine arbeidsavtaler pålegges taushetsplikt i saker som ikke bryter lovpålagt taushetsplikt. Begrensningene er både formelle og uformelle.

Nøkkelord: Ytringsfrihet, offentlig sektor, ledelse og organisatoriske endringer

Freedom of Speech in the Norwegian Labor Market

Over the course of the last decade, the freedom of speech among Norwegian employees has strengthened. At the same time, empirical findings indicate that a large proportion of employees feel that freedom of speech at the workplace is restricted, both formally and informally. There are clear differences between sectors; public sector employees consider their opportunities for speaking out on critical conditions within the company as poor compared to employees in the private sector. Also, Norwegian employees seem to find it acceptable that the employer, in consideration of the reputation and financial situation of the enterprise, restrict employees’ opportunities of reporting serious misconduct to the public. The findings indicate that freedom of speech is weaker than one would assume given the amendments to § 100 of the Norwegian Constitution as well as the protection of whistleblowers regulated in the Working Environment Act. The Parliamentary Ombudsman has expressed concern about the developments in the public sector. Our findings support such concern. Among politicians, we find a restrictive attitude towards employees that oppose decisions in the municipality they work in. We have also observed the use of employment contracts imposing employer confidentiality in matters that do not normally violate professional secrecy. The restrictions are both formal and informal.

Keywords: Freedom of speech, public sector, management and organisational changes
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon