Fra i år (2014) overtar en ny redaksjon fra Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) ved Universitetet i Tromsø (UiT) etter Trondheims-redaksjonen. Vi vil starte med å takke redaktør Aksel Tjora og redaksjonssekretær Ingeborg Grønning for deres viktige bidrag til å drive og utvikle tidsskriftet. Det er blitt det sentrale og største vitenskapelige medium for norsk sosiologi, og det er vårt mål at det skal fortsette slik.

I Tromsø skal to personer dele på redaktørjobben i første del av perioden – professor Willy Guneriussen fra sosiologiavdelingen ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) og professor i medisinsk sosiologi Olaug S. Lian fra Institutt for samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet. Som redaksjonssekretær har vi fått med en ung og nyutdannet master i sosiologi fra UiT som ønsker å jobbe videre med sosiologi – Jeanette Skoglund.

Den nye redaksjonen vil arbeide for å bevare tidsskriftets posisjon og kvalitet. Vi har ikke noe nytt fagpolitisk program. Vi ser det som viktig at tidsskriftet fortsatt skal være et medium for norskspråklige vitenskapelige publikasjoner i faget, til tross for at internasjonal publisering øker i omfang og betydning. Dette utelukker ikke bidrag fra andre land, eller sosiologer med andre morsmål. Men kravet er at de skriver på norsk eller får sine tekster oversatt. Vi lever i en tid da «internasjonalisering» av vitenskapene ofte er ensbetydende med en forventning om at man skriver og publiserer på engelsk (eller til nød: tysk, fransk eller spansk). Men vi mener det er av betydning å sikre norsk som et akademisk språk av flere grunner: Norske sosiologer beveger seg vanligvis lettere og mykere i den norske språkteigen – man kjenner bedre til de mange små nyansene, side- og underbetydningene og det store mangfoldet av hverdagslige metaforer som kan brukes og bearbeides i en norskspråklig fagtekst. Dette er eller kan være en berikelse for det sosiologiske fagspråket. Da den ene av redaktørene (Guneriussen) bodde i Tyskland, opplevde han at det (høy)tyske akademikerspråket var lettere å beherske enn dagligspråket. Men samtidig var det en følbar mangel at man ikke så lett og utvungent kunne bevege seg mellom fagspråk og hverdagsspråk, og at dette i noen grad hemmet den faglige kommunikasjonen (skriftlig og muntlig). Dessuten er det å beholde og utvikle norsk som fagspråk et godt grunnlag for kommunikasjonen med og i en bredere offentlighet der sosiologenes fagbaserte innspill kan være av betydning. Dette berører fagets identitet i en større sosial og kulturell sammenheng.

Tidsskriftet har i utgangspunktet ingen annen avgrensning enn at det skal være et medium for formidling av sosiologisk forskning. Vi er åpne for bidrag fra alle felter innen faget, og vi tar imot arbeid som i hovedsak er empiriske, metodedrøftende eller mer teoretiske. Gjennomgangen av norsk sosiologi resulterte jo i en diagnose om at faget var svært fragmentert og manglet en felles kjerne av perspektiver, teorier og begreper. En slik «kjerne» vil nok forbli en utopi, eller ligger i alle fall langt fram i tid. Men vi ønsker bidrag som omhandler generelle teoretiske og begrepsmessige problemstillinger, og som trekker forbindelser mellom teoretisk og empirisk forskning i vårt så mangslungne fag. Slike bidrag vil være relevante for hele sosiologien, selv om de er forankret i spesialiserte felt.

Vi håper at mange sosiologer (fortsatt) ser på Sosiologisk tidsskrift som et relevant faglig medium for forskningsformidling, og at vi gjennom denne kanalen kan holde en viss oversikt over hva som rører seg i faget. Tidsskriftets mål om mangfold kan bidra til å holde åpen en felles faglig arena, og til å muliggjøre en overgripende faglig kommunikasjon.

Med dette inviterer vi sosiologer til å sende inn sine bidrag – vitenskapelige artikler, kommentarartikler, litteraturdrøftelser og bokanmeldelser. Alle vitenskapelige artikler vil bli gjenstand for normal fagfellevurdering. Vi håper vi får mye å velge fra, og at vi til hvert nummer kan sette sammen et interessant utvalg av bidrag. Ta gjerne kontakt med redaksjonen om du har noen ideer du lurer på om kan være av interesse for tidsskriftet. Vi har fått ny e-post og telefonkontakt, og du finner all informasjon om dette på første omslagsside.

Hilsen

Willy Guneriussen og Olaug S. Lian

(professor i sosiologi) (professor i medisinsk sosiologi)