Berit Irene Nordahl (red.)

Boligmarked og boligpolitikk

Akademika forlag 2012

Tema for denne boken er boligmarked og boligpolitikk. Antologien tar dermed for seg et sentralt velferdspolitisk område som er svært forskjellig fra de andre hovedområdene i velferdspolitikken. Bolig er velferdsstatens markedsvare. Boken tar utgangspunkt i markedsdreiningen i den norske boligpolitikken og drøfter konsekvensene denne dreiningen har på boligmarkedet i form av utfordringer knyttet til forsyning og fordeling av boliger. Det overordnede målet med boken er å vise sammenhengen mellom markedets funksjonsmåte, nybygging av boliger og den sosiale innrettingen av boligpolitikken. Den baserer seg i hovedsak på nyere forskning ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), og retter seg mot forskere, studenter, boligbyggere, politikere, planleggere og politikkutviklere. Boken er delt inn i to forord og 14 kapitler i tre deler. Vi liker at redaktøren har bedt den danske sosiologen Hans Kristensen om å skrive bokens andre forord. Med sitt utenfrablikk setter Kristensen opp noen interessante perspektiver på norsk boligpolitikk og boligforskning.

Den første delen av boken, «Boligmarked i endring», gir en generell innføring i utviklingen av den norske boligpolitikken etter andre verdenskrig. Kapitlene tar for seg sentrale endringstrekk i boligpolitikken og gir en oversikt over utviklingen i boligprisene, urbane boligmarkeder og det norske leiemarkedet. Bidragene gir en oversiktlig gjennomgang av spesielle kjennetegn ved det norske boligmarkedet og hvordan markedsmekanismene legger føringer på folks boligetablering. Særlig interessant er Astrups artikkel om forventningenes rolle i boligprisutviklingen. Astrup peker på hvordan forventninger om fortsatt prisvekst på boligmarkedet kan gi prisutviklingen en selvforsterkende effekt og dermed skape en boligprisboble. Vi savner imidlertid en mer eksplisitt drøfting av om vi i dag står overfor en slik prisboble på boligmarkedet.

I den andre delen av boken, «Nybyggingspolitikken og nye boliger», rettes oppmerksomheten mot sentrale aktører og mekanismer i den norske boligforsyningen. Kapitlene tar opp tema som kommunens rolle som tilrettelegger for boligbygging, private aktørers ansvar for eiendomsutvikling, nybyggingens betydning for kvaliteten på tilgjengelige boliger og kommunens ansvar for å sikre boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Her vil vi trekke frem Nordahls to kapitler om samspillet mellom statlig regulering, kommunal myndighetsutøvelse og kommersiell boligbygging som spesielt leseverdige. Nordahl gir en grundig gjennomgang av temaer som er lite beskrevet andre steder, og hun peker på noen problematiske sider ved å overlate så godt som all boligforsyning til markedet.

Den tredje delen av boken, «Boligpolitikkens virkninger og fordelingsmessige utfordringer», tar opp problemstillinger knyttet til vanskeligstiltes situasjon på boligmarkedet. Kapitlene gir en innføring i tema som boligøkonomiske virkemidler, tvangssalg av bolig, bostedsløshet, koordineringsutfordringer knyttet til lokal gjennomføring den sosiale boligpolitikken, innvandrerbefolkningens situasjon på boligmarkedet og områdeløft som virkemiddel for å bedre boforhold og levekår i byområder. Vi anbefaler Søholts kapittel om møtet mellom innvandrerbefolkningen og boligmarkedet. Kapitlet er velskrevet og drøfter noen interessante problemstillinger som kommer i kjølvannet av de senere års befolkningsutvikling, blant annet hva som skjer når mennesker med andre forutsetninger, preferanser og fremtidsplaner skal etablere seg på det norske boligmarkedet.

Vårt helhetsinntrykk av boken er at den er et viktig faglig bidrag til personer som er interessert i eller som jobber med boligrelaterte problemstillinger. Vi kjenner ikke til tilsvarende bøker på norsk, og denne boken gir en introduksjon til et politikkområde som er sentralt i utviklingen av velferdsstaten. Det er også en styrke ved boken at den har samlet forskere med erfaring og kompetanse på de aktuelle problemstillingene. Boken mangler imidlertid en tydelig og helhetlig profil, og vi savner en grundigere drøfting av modellen som er valgt i norsk boligpolitikk. Hvilke styrker og svakheter har denne modellen sammenlignet med modeller som er valgt i andre land? I internasjonal sammenheng er Norge et interessant case, noe også Kristensen påpeker i sitt forord. Med sin tydelig markedsorienterte eierpolitikk skiller Norge seg fra andre land, ikke minst våre nordiske naboland. Kristensens invitasjon til komparasjon blir dessverre ikke fulgt opp i bokens kapitler.

Boken blir i for stor grad beskrivende i sin fremstilling av den norske boligmodellen. Vi savner enkelte steder forfatternes kritiske blikk. Boken tar opp viktige og dagsaktuelle tema, men enkeltbidragene relateres i liten grad til de overordnede faglige og dagsaktuelle boligpolitiske problemstillingene: Hvilke faglige og metodologiske utfordringer står forskningen overfor på dette feltet? Hvorfor stiger boligprisene så raskt? Har vi en sprekkeferdig boligprisboble? Hvordan kan vi få fart på boligbyggingen i pressområdene? Har vi en etableringskrise på dagens boligmarked? Hvilke mekanismer er det som fremmer og hemmer folks etablering og karriere i en markedsorientert boligsektor som den norske? Dette er problemstillinger som ikke kunne blitt besvart uttømmende i en bok som denne, men ved å drøfte dem, kunne forfatterne gitt indikasjoner på uløste utfordringer for forskningen og den fremtidige politikkutformingen.

Fra et akademisk ståsted savner vi også referanser til internasjonal forskning. Med unntak av bidragene fra Nordahl, Dyb, Johannessen og Søholt er mange av kapitlene basert på norsk litteratur og i hovedsak på forfatternes egen produksjon. Referanser til relevant internasjonal og især nordisk litteratur ville gitt en bedre innsikt i hvilke utfordringer som er særnorske, og hvilke utfordringer som er generelle på tvers av landegrenser og boligpolitiske modeller. Henvisninger til annen norsk og internasjonal litteratur ville også vært nyttig for lesere som ønsket å fordype seg i noen av bokens tema.

Selv om boken har noen mangler, vil vi likevel understreke at dette er en leseverdig bok for dem som er interessert i norsk boligpolitikk. Boken kan leses som en populærfremstilling av aktuell norsk boligforskning, og her mener vi den fyller en viktig funksjon. Ved siden av skole, helse og pensjon er bolig en av grunnpilarene for velferdsstaten. Til tross for dette finnes det ingen tilsvarende introduksjonsbok for det boligpolitiske området. Vi håper denne boken kan inspirere til videre fordypning i boligrelaterte problemstillinger. Bolig er et viktig tema i seg selv, men også i sammenheng med andre sentrale velferdspolitiske tema. Vi må alle ha et sted å bo.