Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Aldri fred å få? – Rollekonflikter midt i lederlivet

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Ledere står i ulike krysspress. I artikkelen analyseres de tre typiske konfliktlinjene jobb-jobb, jobb-hjem og jobb-jeg med bakgrunn i sosiologiens rollebegrep, og med vekt på de særlige mekanismene bak dem. Vi argumenterer for to alternative hypoteser om mulige forløp: Sammensmeltingshypotesen og Segmenteringshypotesen. Hypotesene drøftes med bakgrunn i cross-lagged tilnærmingen, der gjeldende konfliktmønster forstås i lys av individets tidligere historie. Vi anvender unike paneldata (1999, 2002, 2011; N=577) fra Lederundersøkelsene til Administrativt forskningsfond (AFF). Analysene støtter forestillingen om de tre konflikttypene som viktige trekk ved lederrollen. Videre får Segmenteringshypotesen klar støtte i materialet. Resultatene forteller at de tre formene hver for seg har egentyngde og permanens, og at mønsteret mellom dem holder seg over tid. Samlet tegnes et bilde av lederes rollekonflikter som overraskende stabile, preget av seighet og segmentering gjennom sentrale karriereår.

Nøkkelord: Rollekonflikt, Lederrollen, Jobb-hjem-konflikt, Jobb-jobb-konflikt, Jobb-jeg-konflikt, cross-lagged analyse

A Constant Struggle? Role Conflicts for Norwegian Managers in mid-career years

Managers work under various cross-pressures. In this article we analyse three typical conflict lines labelled work-work, work-family and work-person based on the role concept in sociology, and with emphasis on the different mechanisms behind them. We present two alternative hypotheses about potential trajectories: The Blending Hypothesis and the Segmentation Hypothesis. These competing hypotheses are discussed within the framework of cross-lagged modelling, where the current pattern is explained by the individual’s previous conflict history. We use unique panel data (1999, 2002, 2011; N=577) from the Manager Surveys carried out by the Administrative Research Institute (AFF). The results are consistent with the idea of the three conflict types as distinct aspects of the managerial role. Moreover, our findings are in clear support of the Segmentation Hypothesis. The empirical analyses suggest that each type has its own weight and permanency, and that the balance among the three remains steady over time. All in all, managers’ role conflicts appear surprisingly stable, characterized by robustness and segmentation through central career years.

Keywords: Role conflict, the managerial role, work-family conflict, work-work conflict, work-person conflict, cross-lagged analysis
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon