Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn

Universitetet i Bergen

I denne artikkelen vert det hevda at det finst innsikter hjå Freud som er relevante for å utdjupa sosiologiske problemstillingar om samsvaret mellom klasse og plassering i den sosiale strukturen, på den eine sida, og klasseidentitet, fundamentale veremåtar, karaktertrekk, disposisjonar, primitive klassifikasjonar, og verdsyn, på den andre sida. Dette vil også seia at Freud analyserer ein korrespondanse mellom materiell ulikskap og utbyting, på den eine sida, og psykisk ulikskap, på den andre sida, der arbeidarklassen har ei svak evne til sublimering og manglande kapasitet til forming av ein moden karakter, noko som også kan formulerast som eit viktig supplement til Marx sin teori. Denne forståinga av samsvaret mellom klasse og psykisk disposisjon kan også vera eit tillegg til Webers forståing av den indre slektskapen mellom ein stand, klasse eller strata, og ulike verdsyn.

Nøkkelord: Freud, klasse, Marx, forsaking, sublimering, Weber

Sigmund Freud's sociological theory of civilization, class and world-view

This article suggests that Freud’s works encompass insights that might shed some new light on a general sociological research question regarding the correspondence between class and social structure, on the one hand, and class identity, dispositions, foundational classifications, characters and world-views, on the other. Freud analyses a correspondence between, on the one hand, material inequality and exploitation, and, on the other, psychic inequality and the inability of the working class to sublimate its impulses, which might be interpreted as an important supplement to Marx’s class theory. This interpretation might also be described as an addition to Weber’s explication of the internal relationship between status, class or strata and different world-views.

Keywords: Class, Freud, Marx, privation, sublimation, Weber
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon