Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-5)
av Aksel Tjora
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-26)
av Silje Louise Dahl
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen handlar om sensitivitet i forsking på cannabisbruk. Sensitive tema er spesielt utfordrande å forske på, då rommet for «face-work» blir særleg stort. Kva som vert konstruert som sensitivt i intervjusituasjonen er avhengig av trekk ved intervjuaren og korleis informanten oppfattar denne. Samstundes er konstruksjonen av sensitivitet avhengig av ein røyndom utanfor intervjuet; av informanten sin livssituasjon og erfaringar. Ideen om intervjuarnøytralitet er problematisk i seg sjølv, men i sensitive intervju vert det særleg tydeleg at data er samkonstruerte av forskar og informant. Forskaren må difor vere refleksiv i intervjuprosessen, og særleg i analysearbeidet. I tillegg til å fokusere på kva som vert fortalt, må vi også vere sensitive for korleis, for kven ei ytring er retta mot og kvifor.

Sensitive topics and sensitive informants as methodological challenges in qualitative research

This article discusses how sensitivity is actualized in interviews with cannabis users. Sensitivity is constructed in the interview situation, but it is also dependent on an outside reality: on the interviewee’s former experiences and current life situation. We find the idea of interviewer neutrality inherently problematic, and in interviews on sensitive topics with sensitive informants the co-constructive nature of interview data is highlighted. This makes researcher reflexivity particularly salient, both during interviews and data analysis. Researchers must focus on what is being told and how, but also to whom an utterance is addressed and why.

Keywords:

Sensitive research, topic threat, qualitative interviews, interviewer neutrality

Vitenskapelig publikasjon
(side 27-46)
av Inga Marie O. Skavhaug & Berit Brandth
SammendragEngelsk sammendrag

Denne studien undersøker hjemmesidene til naturbaserte gårdsturismevirksomheter, og hvordan gårdenes selvpresentasjon møter nye turismetrender. Dagens trender er preget av et «romantisk» fremfor et «masseturisme»-blikk, ifølge begrepene til Urry (2002). Gårdsturisme tilbyr produkter og opplevelser som oppfyller disse ønskene, og selger det autentiske, tradisjonelle og særegne. Tre paradokser kommer til uttrykk på hjemmesidene. Ved å analysere dem, diskuterer vi hvordan det er vanskelig å unngå å iscenesette det ekte i turismesammenheng, at det er vanskelig å markedsføre det tradisjonelle uten å koble det til moderne verdier og komfort, og at det unike gjennomgår standardiseringsprosesser.

Farm tourism on websites: Trends, gazes and paradoxes

This study examines the websites of farm tourism businesses and asks how the farms’ self-presentations meet with new tourism trends, which in Urry’s (2002) concepts consists of a «romantic» rather than a «mass-tourist» gaze. Apparently, this fits well with farm tourism which sells the authentic, traditional, and out-of-the-ordinary. Three paradoxes appear from the websites. By analyzing them we find that in tourism it is difficult to avoid staging the authentic, that the traditional can hardly be marketed without linking it to modern values or comfort, and that the unique undergoes standardizing processes.

Keywords:

Farm tourism, website, tourist gaze, rural idyll

Vitenskapelig publikasjon
(side 47-72)
av Sigrid Slettebakk Berge & Eli Raanes
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen belyser turtaking i et tolkemediert styremøte mellom fem døvblinde styremedlemmer. På grunn av syns- og hørselstapet kan de ikke direkte motta hverandres visuelle og auditive signal om turtaking. Spørsmålet som stilles er hvordan tolkene arbeider med å formidle signal for oppmerksomhet, og bistå styremedlemmene i forhandling om turskifte. Analysen av filmet datamateriale dokumenterer at tolkene både formidler de muntlige ytringene og koordinerer interaksjonen mellom styremedlemmene, ved å konstruere en retning på ytringene, forhandle om tur, og utveksle miniresponssignal. Samtalesituasjonen utspilles på flere scener, der ulike undersamtaler gjennomføres backstage samtidig som hovedsamtalen pågår frontstage. Tolkenes aktive koordineringsarbeid fremstår ikke som hinder for styremedlemmenes opplevelse av dialogisk deltakelse.

Coordination of turn-taking in an interpreted group dialogue for deafblind

A fundamental feature in dialogues is that the participants take turn and switch between being the speaker and being the listener. This article discusses how turn-taking signals can be expressed to deaf-blind people. It is a study of an interpreted mediated board meeting between five deaf-blind people. By detailed study of filmed sequences the analyze show how the interpreters both translate the spoken utterances, and coordinate the interaction between the participants. It is a dialogue played out both frontstage and backstage.

Key words:

tactile sign language, interpretation, coordination of interaction, turn-taking, minimal-response signals

Debatt
(side 92-93)
av Anders Bjørndahl Iversen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon