Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 185-207)
av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum & Knut Røed
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I likhet med andre europeiske land mottok Norge i fjor et stort antall asylsøkere, og bosettingstallene forventes å bli høye i årene som kommer. Dette gir åpenbare utfordringer knyttet til integrering i det norske arbeidsmarkedet. I denne artikkelen undersøker vi hva vi kan lære av historiske erfaringer for tidligere kohorter av bosatte flyktninger fra land utenfor Europa. En hovedkonklusjon er at ikke-europeiske flyktninger har hatt store problemer med å oppnå høy sysselsetting, og at mange derfor har blitt avhengige av helserelaterte trygdeytelser. Med ambisjon om å oppnå sysselsettingsrater i nærheten av det vi observerer for norskfødte, følger behov for politikkendringer.

Nøkkelord: flyktninger, sysselsetting, helserelaterte trygdeytelser, utflytting, familieinnvandring

Abstract: Refugees in the Norwegian labour market

In line with other European countries, last year Norway received a large number of asylum seekers. Settlement figures, which are expected to be high in coming years, present obvious challenges to integration in the Norwegian labour market. In this article, we examine what can be learned from the experiences of previous refugee cohorts from countries outside Europe. One main conclusion is that non-European refugees have had difficulties achieving high employment rates, many becoming dependent on health-related social insurance. With an ambition of reaching employment rates comparable to those of Norwegian born, there is need for policy change.

Keywords: refugees, employment, disability insurance, outmigration, family immigration

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 208-227)
av Inger Marie Hagen & Ragnhild Steen Jensen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I 2007 var det én person med ikke-europeisk bakgrunn av de 288 medlemmene i LOs forbundsstyrer. I 2015 fant vi 273 og fortsatt er bare én ikke-europeer. I LOs ledelse er det fortsatt ingen. Manglende språkkunnskaper og manglende innsikt i den norske modellen står frem som de viktigste forklaringene på hvorfor rekruttering av tillitsvalgte med utenlandsk bakgrunn går så sent. Oppfordring fra kolleger er en viktig grunn til at medlemmer stiller til valg. Vi argumenter for at rolleforventninger og ulike oppfatninger av interesserepresentasjon må bringes inn i diskusjonen. I hvilken grad påvirkes legitimitetsgrunnlaget av ulike oppfatninger av representasjon?

Nøkkelord: fagbevegelse, tillitsvalgt, innvandrere, representasjon

Abstract: Recruiting trade union reps among ethnic minorities in Norway. Still a very long way to go

In 2007, out of 288 higher positions in the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) 287 were occupied by ethnic Norwegians, and in 2015 there was still just one trade union representative with a non-European background and two Europeans. The remaining 270 positions were held by Norwegians. This paper is an attempt to examine why the integration process is so slow or even non-existent. Language skills, lack of knowledge of the institutional framework as well as cultural knowledge of the labour market model have been given as the most likely explanations. Our study underlines the importance of bringing role expectations and different concepts of representation back to the fore.

Keywords: trade unions, shop steward, ethnic minorities, representation

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 228-246)
av Trond Christian Vigtel
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

I perioden 1993 til 2007 var det en endring i tildelingen av arbeidsrelaterte ytelser hos NAV. Andelen nye ytelsesforløp som startet med helserelaterte ytelser økte nokså jevnt, samtidig som andelen nye ytelsesforløp knyttet til arbeidsledighet jevnt over ble redusert. Ved å estimere en tildelingsfunksjon for ytelser undersøker vi om denne vridningen skyldes en endret sammensetning av ytelsesmottakere eller andre forhold. Vi finner at deler av vridningen i ytelsesmottak ikke skyldes en endring i sammensetningen av mottakere. Andre potensielle forklaringer diskuteres.

Nøkkelord: ytelser, NAV, tildelingsfunksjon

Abstract: Changes in NAV’s allocation of benefits

During the period 1993 to 2007, a distinct change in the Norwegian Labour and Welfare Administration’s allocation of welfare benefits took place. The inflow of new recipients of health-related benefits increased, whereas the inflow of new unemployment benefit recipients decreased. We investigate whether this was caused by a change in the composition of recipients by estimating a model for benefit receipt. We find evidence of only parts of this shift being explained by changes in the composition of benefit recipients. Other potential explanations are explored.

Keywords: benefits, NAV, benefit receipt model

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 247-268)
av Kristine von Simson
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Denne artikkelen ser på effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom som ikke har fullført videregående skole. Resultatene viser at alle typer innsatser har en positiv effekt på overgang til jobb og utdanning, men at effektene varierer mellom ulike grupper av ungdom. Mens de yngste ser ut til å ha mindre gevinst av deltakelse på både tiltak og vikarbyråjobb for overgang til jobb, har de langt større gevinst av slik deltakelse når det gjelder overgang til utdanning. Særlig stor er den positive effekten av arbeidspraksis på overgang til utdanning for de yngste ungdommene.

Nøkkelord: arbeidsmarkedstiltak, vikarbyråarbeid, ungdom, skole-jobb-overgang.

Abstract: The effect of labor market programs and temporary agency work on the transition to work and education for youth without completed upper secondary education

This article examines the effects of active labour market programme participation and temporary agency work on the probability of unemployed youth who have not completed upper secondary education obtaining regular work or returning to education. The results show that all efforts have positive effects, but that they vary between different groups. While the youngest seem to gain less from participation in terms of transitions to work, the effects are much greater for returns to education. Particularly large are the effects of work practice on the return to education for the youngest youth.

Keywords: active labour market programmes, temporary agency work, youth, school-to-work transitions.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 269-290)
av Elena Albertini Früh, Hilde Lidén, Ragnhild Gardsjord, Petra Aden & Lisbeth Gravdal Kvarme
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Artikkelen belyser hvordan mødre med innvandrerbakgrunn som har barn med spesielle behov, reflekterer over egne forventninger og muligheter til det å være yrkesaktive. Analysen er basert på kvalitative intervjuer med i alt 27 foreldre. De fleste mødrene ønsker å være i arbeid, men flere opplever likevel at dette er vanskelig å realisere. Mange familier kommer inn i en negativ spiral som begrenser mødrenes arbeidsdeltakelse, gjennom at fedre må arbeide stadig lengre dager, mens mødrene blir utslitt av det ekstra omsorgsarbeidet. Analysen viser at avlastningstilbud, begrenset relevant utdanning, språk og arbeidserfaring har stor betydning for arbeidsmulighetene.

Nøkkelord: kvinner, innvandrerbakgrunn, barn med spesielle behov, arbeidsdeltakelse

Abstract: Immigrant mothers of children with special needs: Balancing care and labour market participation

In this article we discuss how immigrant mothers of children with special needs reflect on and manage to balance extra care with labour market participation. The analysis is based on qualitative interviews with 27 parents. While most mothers prefer to have a job outside the home, in some families a negative spiral in which the father increasingly has to work extended hours – the extra burden of care becoming the responsibility of the mother – limits the mother’s prospects for work. Still, some mothers do manage to work or to finish their education. Our analysis shows that care assistance, limited relevant education, work experience and language skills all have an affect on job opportunities.

Keywords: women, immigrants, children with special needs, labour

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon