I dag er funksjonshemmede marginalisert i arbeidslivet. Overgangen fra videregående opplæring til læretid, eller arbeid for elever med funksjonsnedsettelser, er viktig for å bli inkludert i arbeidslivet. I artikkelen studeres denne overgangen, sett fra skolens side. Fokus er på skolens ambisjoner på elevenes vegne, og samarbeidet rundt overgangen. Artikkelen bygger på en kvantitativ og kvalitativ studie av organisering og gjennomføring av videregående opplæring overfor elever med funksjonsnedsettelser, gjennomført ved Nordlandsforskning høsten 2012. Studien viser at skolene ofte har lave forventninger til elever med funksjonsnedsettelser, og opplever overgangen til arbeid som vanskelig for disse elevene. Dette forklares særlig ut fra mangel på rutiner rundt dette arbeidet på skolene, arbeidsgiveres skepsis overfor elever som krever ekstra tilpasninger og oppfølgninger, samt NAVs manglende involvering.