Denne artikkelen setter fokus på iverksettingen av helsefremmende tiltak i arbeidslivet, og argumenter for at implementeringsprosesser av denne typen ikke kan forstås med utgangspunkt i at organisasjoner likner hverandre. Iverksetting av helsefremmende tiltak bør i stedet studeres med utgangspunkt i organisasjoners særpreg. Artikkelen tar utgangspunkt i en longitudinell casestudie av arbeidsmiljøtiltaket Aktive Sykehus, og forsøker å forklare hvordan sentrale utfordringer knyttet til iverksettingsprosessen kan forstås i lys av lokale kontekstuelle og sektorspesifikke forhold. Artikkelen retter også oppmerksomheten mot hvordan senere tiårs reformer av sykehussektoren undergraver muligheten for å skape varige helsefremmende tiltak.