Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 275-294)
av Kathrine Skoland
Sammendrag

Artikkelen undersøker selvrapportert arbeidsmiljø blant ansatte i ulike deler av oljeserviceindustrien. Funnene viser at mens utdanningsnivå, lederansvar og kjønn har liten betydning, har plassering i organisasjonen en stor betydning for ens opplevelse av selvbestemmelse, arbeidsbelastning og utviklingsmuligheter. Artikkelen diskuterer hvordan ulike opplevelser av arbeidet i bedriften kan knyttes til anvendelse av teknologiske nyvinninger i oljeindustrien, til nye ledelsesformer samt til oljeservicebedrifters posisjon i forhold til operatørbedrifter.

Vitenskapelig publikasjon
(side 295-312)
av Jørgen Svalund
Sammendrag

I artikkelen undersøkes arbeidstakeres oppfatninger om stillingsvern og ledighetstrygd. Ønsker norske arbeidstakere endringer i disse reguleringene, og er det forskjell i oppfatninger mellom arbeidstakere som har trygge jobber, gode muligheter for å få en ny, like god jobb, og som fint vil klare seg en periode på ledighetstrygd, og de som opplever mindre trygghet? Artikkelen viser at arbeidstakere generelt ønsker at arbeidslivet skal reguleres omtrent som i dag. Samtidig finner vi ikke særlig støtte til teorier hvor det antas at forskjeller i trygghet på arbeidsmarkedet påvirker arbeidstakernes oppfatninger om hvordan arbeidsmarkedet bør organiseres.

Vitenskapelig publikasjon
(side 313-333)
av Erling Barth & Kristine von Simson
Sammendrag

Mer enn 70 prosent av ungdom som ikke fullfører videregående skole, er i jobb eller studier når de er 26 og 31 år gamle. Blant dem som fullfører videre-gående, er andelen i jobb eller studier i overkant av 85 prosent. Flertallet av dem som ikke fullfører, følger nesten et helt utdanningsløp gjennom videre-gående før de dropper ut. De som følger et helt utdanningsløp, gjør det bedre som voksne enn de som dropper ut tidlig i løpet av videregående. De er også oftere i jobb eller studier ved 31-årsalder enn de som dropper ut tidlig. Disse forskjellene består selv om vi kontrollerer for foreldrebakgrunn, kjønn, kohort og bostedsregion.

Forskningstema
(side 335-355)
av Axel West Pedersen & Henning Finseraas
Sammendrag

Arbeidsbetingede stønader eller «in-work benefits» er kontantytelser eller skattelettelser som gis bare til lønnstakere, og som dermed gjør det mer økonomisk lønnsomt å velge arbeid fremfor passivt trygdemottak. Ordninger av denne typen har fått økt utbredelse de siste årene i en rekke land, og en viktig forklaring på deres popularitet er at de gir håp om å kunne forene de ellers motstridende hensynene til effektivitet og fordeling. I denne artikkelen redegjør vi for erfaringene med slike ordninger fra pionerlandet USA og fra Storbritannia og Sverige, og vi drøfter den mulige relevansen av slike ordninger som virkemiddel i norsk arbeidslinjepolitikk.

Søkelys på norden
(side 357-377)
av Christer Hyggen
Sammendrag

Denne artikkelen ser nærmere på situasjonen for unge i aldersgruppen 15–24 i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Med utgangspunkt i Arbeidskraftsundersøkelsene beskrives omfang og utvikling på sentrale indikatorer på tilknytning til arbeidsmarkedet for ungdom i de nordiske land. Artikkelen tar for seg ulike mål på og former for arbeidsledighet, mål på ansettelsesvilkår og ser avslutningsvis på de som verken er i arbeid eller utdanning. Det pekes på utfordringer ved eksisterende statistikk og mål på unges tilknytning for nordiske sammenligninger, før det antydes en mulig vei til forbedret datagrunnlag for kartlegging og sammenligning av unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon