De siste tiårene er produksjonsstrukturen i landbruket betydelig rasjonalisert, blant annet gjennom en reduksjon fra 60 000 til 46 000 driftsenheter, og ytterligere konsentrasjon av produksjonen er ventet. Samtidig øker bruken av utenlandsk arbeidskraft. I denne artikkelen diskuteres sammenhengen mellom disse utviklingstrekkene. To hypoteser drøftes: i) Økt arbeidsinnvandring bremser nedleggelsestakten, og ii) økt arbeidsinnvandring forsterker nedleggelsestakten. Artikkelens analyser, som bygger på materiale fra surveyen «Trender i norsk landbruk 2012», gir primært støtte til den første hypotesen om at økt arbeidsinnvandring forsterker utviklingen mot færre driftsenheter i det norske landbruket, men viser samtidig at sammenhengene er ikke entydige.