I følge tall fra Statistisk sentralbyrå regner 36 % av norske kommuner med barns inntekt når de fastsetter foreldrenes sosialhjelp. Denne artikkelen ser på hvilke konsekvenser dette kan ha for om ungdom jobber eller ikke. Hvis man ser husstanden til sosialhjelpsmottakere under ett, kan en slik avkorting av sosialhjelpen defineres som en indirekte skatt på ungdomsarbeid. Resultatene gir en klar indikasjon på at en slik indirekte skatt reduserer arbeidstilbudet til barn av sosialhjelpsmottakere, og ser også ut til å redusere arbeidstilbudet når disse ungdommene blir voksne.