Med pensjonsreformen har den avtalefestede pensjonsordningen (AFP) og tjenestepensjonsordningene fått økt betydning for såvel pensjonsnivå som valg av avgangstidspunkt. Å ha god kunnskap om egne pensjonsrettigheter er derfor viktigere enn før. I denne artikkelen ser vi på hvor mange og hvem som mangler kunnskap om sin tjenestepensjon og sine AFP-rettigheter. Data er hentet fra en surveyundersøkelse blant arbeidstakere i privat sektor fra 2010. Ifølge undersøkelsen er det én av fire som ikke vet om de har en innskudds- eller ytelsesordning, og én av fem som ikke vet om de har rett til AFP-pensjon. Kunnskap om AFP- og tjenestepensjonsrettigheter er primært knyttet til alder og inntektsnivå: de med høy inntekt og de eldste har best oversikt. Gitt tidligere forskning er det noe overraskende at kjønn og utdanningsnivå har lite å si for kunnskapsnivået. Det kan ha sammenheng med at tjenestepensjonsordningene og AFP er bedrifts- eller avtalebaserte. Alle ansatte får dermed regelmessig informasjon om pensjonsordningene fra personalansvarlig, pensjonsleverandør eller fagforening, uten selv å måtte innhente denne.