Ikke-vestlige innvandrermenn har høyere sykefravær sammenlignet med den øvrige mannlige befolkningen. De observerte forskjellene reduseres når vi kontrollerer for en rekke individuelle kjennetegn ved individene, men fortsatt gjenstår betydelige forskjeller mellom ikke-vestlige innvandrermenn og majoritetsmenn. Videre rapporterer ikke-vestlige innvandrermenn dårligere generell helse og mer helseproblemer sammenlignet med den øvrige mannlige befolkningen. Når vi sammenligner ikke-vestlige innvandrere og den øvrige befolkning med lik helse, er det ingen målbare forskjeller i sykefravær mellom de to gruppene.