Tre fylker har prøvd ut praksisbrev i arbeidslivet som et tiltak mot frafall i videregående opplæring, og med gode resultater. En gruppe 16-åringer med et veldig svakt skolemessig utgangspunkt fikk starte direkte som ansatte i bedrift. De fikk en opplæringskontrakt og undervisning i matte og norsk i skolen en dag i uka. De fleste ungdommene gjennomførte og besto de første to årene av videregående yrkesopplæring, og flertallet oppnådde i etterkant å få en ordinær lærekontrakt i bedrift. Artikkelen drøfter, med utgangspunkt i kvalitative, longitudinelle data fra forsøket, hva det var som bidro til det gode resultatet og eventuelle lærdommer man kan trekke av dette.