I denne artikkelen undersøker vi om tillitsvalgtes deltakelse og innflytelse svekkes når virksomheten er kontrollert av eiere utenfor Norge. Vi retter blikket mot privat sektor og tillitsvalgte i Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO). Vi finner at tillitsvalgte i utenlandskeide virksomheter i mindre grad svarer at ledelsen tar hensyn til deres innspill i saker som berører lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig vurderer de sin innflytelse som dårligere enn hva tillitsvalgte i norskeide virksomheter gjør. Vi konkluderer derfor med at NITO-tillitsvalgtes muligheter for deltakelse og innflytelse – sentrale elementer for bedriftsdemokratiets vilkår lokalt – framstår som svakere i virksomheter som er eid fra utlandet.