Tre statlige etater har gjennomført et toårig forsøk med 20 prosent redusert arbeidstid og full lønnskompensasjon til seniorer som har rett til AFP. Denne artikkelen er primært basert på kvalitative intervjuer med forsøksdeltakere rett før forsøket ble avsluttet. Selv om studien viser at seniorene var svært fornøyde med den reduserte arbeidstiden, vil tiltaket som en universell ordning primært være en velferdsreform. Det skyldes ikke minst at det er mange faktorer som har betydning for seniorers pensjoneringsatferd. Våre informanter trekker fram utfordrende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø som de viktigste grunnene til å fortsette i jobb etter at de kan gå av med AFP. I tillegg legger mange vekt på at ledelsens håndtering av omstillinger og omorganiseringer betyr mye for om de fortsetter eller ikke. Her er seniorene ofte mer utsatt enn yngre arbeidstakere.