En av de største utfordringene unge og voksne innvandrere møter, er å lære seg et nytt språk. Vi har forskningsmessig belegg for å si at innvandreres ferdigheter i å mestre sitt nye språk er av betydning for mulighetene til å få innpass i og fungere i arbeidslivet i det landet man har flyttet til. Innvandreres kompetanse med hensyn til å mestre sitt nye nasjonalspråk er samtidig et viktig kriterium for hvor godt mottakerlandet lykkes i sin integreringspolitikk. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan lese- og regneferdigheter i norsk språkdrakt er fordelt blant ulike grupper av innvandrere.