I denne artikkelen studeres opplevd ansettbarhet – det vil si ansattes egen vurdering av muligheten til å få en annen jobb. Jeg bruker data fra European Social Survey (2011) fra fem land: Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland. Analysene viser at utdanning, overførbar opplæring, jobbsikkerhet og autonomi øker opplevd ansettbarhet, mens alder, ansiennitet og økt usikkerhet i arbeidsmarkedet reduserer muligheten til å få en annen jobb. Ansatte i Norge og Sverige opplever sin ansettbarhet som noe høyere enn i Danmark og Stor-britannia, og vesentlig høyre enn i Tyskland.