Denne artikkelen viser at i perioden 1998–2004 hadde ikke-vestlige innvandrere en markant høyere tilbøyelighet til å søke om uførepensjon, sammenliknet med den øvrige befolkning – men også en langt høyere sannsynlighet for å få avslag. Forskjellen i søknadstilbøyelighet ser ut til å kunne forklares delvis av økonomisk behov, som følge av mangelfull tilknytning til arbeidsmarkedet. Forskjellen i avslagssannsynlighet kan i sin tur delvis forklares av samme mekanisme. I tillegg diskuteres lavere «søkerkompetanse», mistenkeliggjøring av marginaliserte søkere og problemer knyttet til fastsetting av uføretidspunktet som mulige årsaker. Etnisk diskriminering kan heller ikke utelukkes, men fremstår ikke som den viktigste forklaringen i mine analyser.