I denne artikkelen tar jeg for meg overgangen fra skole til jobb for ungdom som av ulike årsaker har startet – men ikke fullført – videregående opplæring. Mer konkret undersøker jeg om det å jobbe i vikarbyrå eller å delta på arbeidsmarkedstiltak kan være en inngangsport til arbeidsmarkedet for ungdom uten fullført videregående skole. Resultatene tyder på at vikarbyråarbeid kan være et effektivt supplement til ordinære arbeidsmarkedstiltak, særlig sett i forhold til den type tiltak som oftest tilbys ungdom – Arbeidspraksis.