Utviklingen i reell pensjoneringsalder for en 50-åring i kommunesektoren har økt etter 2002. Vi har undersøkt, som de første, om dette kan skyldes IA-avtalen og seniortiltakene. Våre funn presenteres i denne artikkelen. Vi benytter en difference-in-difference-tilnærming og sammenlikner endringen i individuell sykefraværs- og pensjoneringssannsynlighet fra 2001 til 2007 for arbeidstakere over 50 år i et utvalg kommunale virksomheter med seniortiltak og i et utvalg uten slike tiltak. Data består av registeropplysninger om alle over 50 år i et representativt utvalg kommunale enheter fra 2001 til 2007. Analysene viser at det har vært en reduksjon i sykefraværs- og tidligpensjoneringssannsynligheten i perioden, men at dette ikke kan tilskrives seniortiltakene.