I denne artikkelen undersøkes sammenhengen mellom karakterer og studieprogresjon i høyere utdanning. Datasettet består av alle studenter ved Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) som startet en utdannelse fra og med 2003 til og med 2008. Studentene følges fram til desember 2010. Analysene viser at studenter med høye karakterer før studiestart bruker kortere tid på å fullføre påbegynt studieprogram enn studenter med lave karakterer før studiestart, men har like stor sannsynlighet for å bytte studieprogram innad på UiO. Videre viser analysene at studenter som får høye karakterer på sitt studieprogram, har lavere sannsynlighet for frafall og bruker kortere tid på å fullføre enn studenter som får lave karakterer på valgt studieprogram. Mens det er en sammenheng mellom individuelle karakterer og studentgjennomstrømning, er det imidlertid ingen entydig sammenheng mellom medstudentenes karakterer og studentgjennomstrømning.