Sammenslåingen av Aetat, trygdeetaten og deler av sosialtjenesten til én felles etat, NAV, innebar en omfattende omorganisering av Norges velferdssystem. Et av hovedmålene med reformen var å få «flere i arbeid og færre på trygd». Denne studien undersøker hvorvidt dette målet er nådd. Vi tar utgangspunkt i registerdata som dekker personer som har vært i kontakt med trygdeverket i løpet av perioden 2002 til 2008, og studerer trygdeklienters overganger til arbeid, utdanning eller uføretrygd. Vi finner at gjennomføringen av NAV-reformen førte med seg en periode med turbulens, der trygdeklienter i mindre grad enn før reformen gjør overgang til jobb, utdanning og uføretrygd.