Kvinner har i dag mye høyere sykefravær enn de hadde på 1970-tallet, mens det er liten endring for menn. I denne artikkelen analyseres utviklingen med bruk av data fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser. Jeg viser at en stor del av økningen i kjønnsforskjellen i sykefravær skyldes at kvinner og menn er annerledes fordelt på yrker nå enn på 1970-tallet. Den økningen i kjønnsforskjellen som ikke kan tilskrives endret yrkesfordeling, foregikk også i det alt vesentlige på 1980-tallet. Kjønnsforskjellen i sykefravær er altså ikke kontinuerlig økende.