Siden EU/EØS-utvidelsen i 2004 har et stort antall østeuropeiske arbeidere fått jobb på det norske arbeidsmarkedet. De fleste har lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn gjennomsnittet for norske arbeidstakere – ofte også dårligere enn det norske regelverket tillater. Likevel er mange av de østeuropeiske arbeidstakerne ganske tilfredse med sine arbeidsbetingelser. Denne artikkelen tar utgangspunkt i et kvalitativt datamateriale med østeuropeiske hotellarbeidere i en større norsk by som informanter, og diskuterer nevnte paradoks ut fra mikrososiologiske perspektiver på arbeidsinnvandrernes (a) referanserammer, (b) livs- og karriereperspektiver og (c) selvforståelse som outsidere på arbeidsmarkedet og i det norske velferdssamfunnet. Avslutningsvis uttrykker artikkelen en bekymring for at de østeuropeiske arbeiderne gjennom sin aksept av dårlige lønns- og arbeidsvilkår medvirker til konstruksjonen av segregerte og innvandringsdominerte delarbeidsmarkeder.