Under de senaste decennierna har invandringen till Europa ökat kraftigt, vilket lett till att ett flertal europeiska länder fått en alltmer etniskt blandad befolkningen. Detta gäller inte minst länder som Sverige, Norge och Danmark. I denna artikel diskuteras om en ökad etnisk heterogenitet påverkar den ursprungliga befolkningens preferenser för omfördelning och attityder till välfärdsstaten. Speciell vikt läggs vid en ny studie på svenska data. Resultaten från den studien tyder på att en mer etniskt heterogen befolkning i kommunerna leder till att kommuninvånarna blir mer negativa till omfördelning, mätt som preferenser för sociala bidrag. Effekten verkar dessutom vara starkare bland individer med hög inkomst och hög förmögenhet.