Denne artikkelen viser hvordan sosial kapital kan anvendes for å analysere arbeidsmiljøet i organisasjoner. Ved hjelp av begreper hentet fra teorier om virksomheters sosiale kapital undersøkes omfanget av og typen sosial kapital i seks lokale NAV-kontorer. Med basis i 26 kvalitative intervjuer av ansatte, tegnes et bilde av hvordan samarbeidsevne, tillit og rettferdighet mellom ulike yrkesgrupper innen NAV oppleves av disse. Analysen viser at etablering og videreutvikling av sammenbindende og grensesettende sosial kapital (bonding) synes å ha gått på bekostning av etablering av både den brobyggende og den nivålenkende (bridging og linking) sosiale kapitalen i lokale NAV-kontorer. Dette har negativ effekt på arbeidsmiljøet grunnet mangelfullt utbygde tillitsfulle relasjoner vertikalt og horisontalt samt mangel på opplevd rettferdighet i organisasjonen.