Arbeids- og dagliglivet har de seneste tiårene vært dominert av teknologiske endringer, særlig knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Ofte fremheves det at disse endringene favoriserer høyt kvalifiserte personer på arbeidsmarkedet. En følge av denne hypotesen er at jobbmulighetene for personer med svake kvalifikasjoner er forverret, og at sammenhengen mellom kompetanse og arbeidsmarkedsdeltakelse har blitt sterkere over tid. I denne artikkelen bruker vi mikrodata for Canada, Norge og USA for å undersøke om kompetanse målt ved utdanningslengde, leseferdigheter og tallforståelse har fått endret betydning for arbeidsmarkedsdeltakelse fra 1990-tallet til 2003. Vi finner ingen indikasjoner på at arbeidslivet har blitt tøffere i denne perioden, i den forstand at personer med kort utdanning og svake kvalifikasjoner i større grad faller utenfor.