Renholdere er mye mindre fornøyd med jobben sin enn andre hotellansatte. Det kan synes som om hotellene er fragmenterte arbeidsplasser der ansattes tilfredshet er svært forskjellig avhengig av jobbkategori. I denne artikkelen analyserer vi en spørreundersøkelse ved hoteller i Oslo og Akershus vedrørende dette forholdet. Er det arbeidet i seg selv som gir den lave tilfredsheten, eller kan man finne andre forklaringer? Gjennom bivariat og multivariat analyse viser vi i denne artikkelen at viktige forklaringer finnes i måten arbeidet er organisert eller sosialt forankret på. Jobbusikkerhet, mangel på opplevd medbestemmelse og diskriminering/trakassering (samt alder) forklarer i stor grad hvorfor nettopp noen grupper hotellarbeidere er mindre tilfredse på arbeidsplassen.