Analyser basert på kopling av data fra Arbeidskraftundersøkelsene med registerbaserte inntektsdata viser en viss økning i samlet ulikhet i arbeidsinntekter for perioden 1975–2004 sett under ett. Økningen har først og fremst skjedd ved at det er blitt større spredning i den øvre delen av inntektsfordelingen og innenfor gruppen med høyere utdanning. På lavere utdanningsnivåer er det ingen klare langtidstrender i ulikheten. Ulikhet mellom personer på forskjellige utdanningsnivåer (avkastning av utdanning) sank på slutten av 1970-tallet, men har vist svak tendens til økning fra andre halvdel av 1990-tallet.