Denne artikkelen fokuserer på politikkimplikasjoner fra litteraturen om familieinntekt og effekter på barns utdanning. Første delen gir en kort litteraturgjennomgang før diskusjonen vinkles mot reformer som påvirker familieinntekt. Videre diskuteres tre ulike mekanismer for hvordan familieinntekt kan påvirke barns utdanning; gjennom en ren inntektseffekt, en effekt gjennom endring i tilpasning i arbeidsmarkedet og dermed mer eller mindre tid i hjemmet og en indirekte effekt av at endring i arbeidstilbud kan påvirke foreldre som rollemodeller. Videre går vi inn på politikkimplikasjoner og diskuterer hva litteraturen kan lære oss om effektiviteten av ulike velferdsreformer som påvirker familieinntekt for så å avslutte med en drøfting om fremtidig evaluering av effekten av familieinntekt på barns utdanning.