Omfanget av samfunnsvitenskaplige studier har vokst enormt de siste 10–20 årene. Særlig gjelder dette såkalt evalueringsforskning der man studerer effekter av ulike tiltak. Som et resultat av dette har det vokst frem en stor og til dels uoversiktlig forskningslitteratur. Ofte kan også de påviste effektene av et tiltak variere betraktelig mellom enkeltstudier. Man kan finne studier som finner betydelige effekter av et tiltak, mens andre bare finner ubetydelige og høyst usikre effekter av samme tiltak. I denne artikkelen benyttes metaanalyse i et forsøk på å få et generelt effektmål på ulike bedriftsinterne tiltak mot sykefravær samtidig som metodens egnethet vurderes.