Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i befolkningen for øvrig, samtidig som det er store variasjoner i inntektsforholdene blant innvandrere. Vi har imidlertid begrenset kunnskap om hvor vidt forekomsten av økonomisk fattigdom blant innvandrere er av midlertidig eller permanent karakter. Spørsmålet om og eventuelt i hvilken grad kommunale tjenester reduserer fattigdommen blant innvandrere, har heller ikke blitt viet oppmerksomhet i tidligere studier. For å belyse disse spørsmålene har vi i denne studien benyttet individuelle inntektshistorier og detaljerte regnskapsopplysninger fra norske kommuner for perioden 1993–2007.