Siden slutten av 1970-tallet har det internasjonalt vært forsket mye på virkninger av stillingsvern for arbeidsmarkedets og økonomiens funksjonsmåte. Forskningen har vært sterkt omstridt, ikke minst fordi resultatene har hatt klare politiske implikasjoner. Kritikere har hevdet at det er trukket konklusjoner på tynt grunnlag. Datagrunnlaget er blitt forbedret de senere årene, og vi ser en tendens til at nyere forskningsarbeider legger mer vekt på sjekk av robusthet i resultatene. Det er tegn til en konsensus om hvilke konklusjoner som kan trekkes på grunnlag av paneldata på makronivå, men analyser av «naturlige eksperimenter» i enkelte land indikerer mer omfattende virkninger.