Utviklingen i arbeidsledighet, uføretrygd og legemeldt sykefravær studeres i detalj med registerdata. Mønstre i egenmeldt sykefravær derimot vet vi lite om da egenmeldinger for den enkelte arbeidstaker kun registreres av arbeidsgiver. Ansatte i IA bedrifter kan være borte fra jobben én måned ekstra hvert år om de (mis)bruker egenmeldingsordningen fullt ut. I personaldata fra et norsk konsern finner vi ingen indikasjoner på utbredt misbruk av egenmeldinger. Mange har ikke egenmeldt fravær i løpet av et år, svært få er borte tre sammenhengende dager og så godt som ingen som bruker opp kvoten på 24 dager.  Vi finner heller ikke at det egenmeldte fraværet er høyere på mandager og fredager.