Velkommen til en ny etappe i Søkelys på arbeidslivet som nå er blitt et tidsskrift under Universitetsforlaget. Veien hit startet i 1984 da et prøvenummer av Søkelys på arbeidsmarkedet ble utgitt med Ted Hanisch som initiativtaker og første redaktør.

Søkelys på arbeidsmarkedet ble med støtte fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, lansert for å formidle forskningsbasert kunnskap til en bredere krets av brukere. I tidsskriftets første år var det redaksjonen selv som skrev alle artikler, først i form av usignerte artikler som hele redaksjonen sto bak. Etter hvert kom det signerte artikler fra flere av Institutt for samfunnsforsknings forskere, også utenfor redaksjonen. I 1989 åpnet man så for eksterne bidragsytere. I årene etter dette har det hele tiden vært en økning i bidrag fra forfattere utenfor Institutt for samfunnsforskning, og i dag utgjør de eksterne bidragene hovedtyngden. Tidsskriftet har også gått fra tidsalderen da saks og lim var nødvendig for å klippe og klistre figurer og tabeller inn i teksten, til mer profesjonell redigering. Dette vil bli enda tydeligere når Universitetsforlaget overtar med sine fagpersoner. Vi vil også øke fra tre til fire utgivelser i året.

I 2006 ble tidsskriftet klassifisert som et vitenskaplig tidsskrift med refereeordning, noe som understreker den økende vekten tidsskriftet tillegger vitenskapelig kvalitet. I 2007 skiftet vi navn fra Søkelys på arbeidsmarkedet til Søkelys på arbeidslivet. Ønsket med navnendringen var å tydelig signalisere at vi er et tverrfaglig tidsskrift som ønsker å belyse arbeidslivet i hele sin bredde, og at vi derfor ønsker oss bidrag fra alle ulike arbeidsforskningsmiljøer. Vi har i stor grad lyktes med dette og opplever i dag at vi har bidragsytere fra de fleste samfunnsfaglige disiplinene og har en stor bredde i temaer.

Gjennom alle endringer som er gjort har imidlertid alltid målesetningen fra det første nummeret stått fast: å formidle forskningsbasert kunnskap til en bred krets av lesere. Vi ønsker at Søkelys på arbeidslivet skal være det ledende tidsskriftet innenfor norsk arbeidslivsforskning og et naturlig sted for arbeidslivsforskere å publisere sine funn. Vi vil også at det skal være tidsskrift det er naturlig å lese for følge med i hva som skjer i det norske arbeidslivet. Og vi håper at tidsskriftet nå som før vil ha en karakter som gjør at både forskere og brukere av forskning finner interessante og informative artikler.