Behov for høyt kvalifisert helsepersonell i Norge og et smidigere regelverk for godkjenning av legenes utdanning og praksis innenfor EØS-området har lagt grunnlaget for en økende arbeidsmigrasjon av utenlandske leger til Norge. En gjennomgående problemstilling i studien er hvorvidt og på hvilke områder legenes bakgrunn har betydning for deres vektlegging av ulike aspekter ved det psykososiale arbeidsmiljøet. Hovedfunnene fra min survey våren 2009 viser at nasjonal bakgrunn har betydning for overlegers opplevelse av tidspress og administrativt arbeid. Tyske overleger opplever i mindre grad enn norske overleger tidspress som et problem. Samtidig opplever tyske overleger større problemer med administrativt arbeid enn norske overleger.