Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Søkelys på arbeidslivet
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) er et vitenskapelig tidsskrift som formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet mellom arbeid og familieliv.

Vekten ligger på empiriske studier av både kvalitativ og kvantitativ karakter, men det utgir også kommentar- og debattartikler, bokanmeldelser og kunnskapsoversikter på arbeidslivsrelaterte tema. Tidsskriftet henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet.

Tidsskriftet publiserer fire utgaver per år i ett dobbeltnummer og to enkeltnumre. 

Fra og med 2016 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet er eid av Institutt for samfunnsforskning og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Følg Søkelys på arbeidslivet på Facebook for løpende oppdateringer.

KVALITETSVURDERING

Alle forskningsartikler som anses aktuelle å publisere i tidsskriftet vurderes av minst en eller to fagfeller uten bindinger til forfatteren. Verken forfatteren eller fagfellene får opplyst hverandres identitet i vurderingsprossen. Endelig antakelse eller refusjon av en artikkel gjøres av tidsskriftets ansvarlige redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og Publikationsforum (Finland).

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaktører:
Ragni Hege Kitterød, forsker I, Institutt for samfunnsforskning
Marianne Røed, forsker I, Institutt for samfunnsfoskning
 

Redaksjon
Håkon Solbu Trætteberg, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
Marte Strøm, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
Elisabeth Ugreninov, forsker II, OsloMet
Janis Umblijs, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
Kjersti Misje Østbakken, forsker II, Institutt for samfunnsforskning

Redaksjonssekretær
Christin Knudsen

Redaksjonsråd
Gry Agnete Alsos, professor, Nord universitet
Anne Britt Djuve, Instituttleder, Oslo Met
Lars Erik Kjekshus, professor, Universitetet i Oslo
Julie Riise, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Johan Fredrik Rye, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret
Gro Mjeldheim Sandal, professor, Universitetet i Bergen

Redaksjonens adresse:
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo

E-post:
spa@samfunnsforskning.no


 
Søkelys på arbeidslivet er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • manustittelen også er i engelsk versjon
 • et kort sammendrag/abstract og nøkkelord på norsk og engelsk er inkludert
Søkelys på arbeidslivet er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer forskningsbaserte artikler om arbeidslivet i Norge og Norden. Hovedvekten ligger på empiriske studier. Viktige temaer er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold og utdanning. Artiklene skal ha en framstillingsform som gjør dem tilgjengelige for et bredt publikum, for forskere, forvaltning, politiske myndigheter og næringsliv. 

Redaksjonen tar fortløpende imot manuskripter. Vi tar i mot følgende typer: artikler basert på originale empiriske analyser og forskningstema-artikler som bidrar med kunnskapsstatus på et forskningsfelt. I tillegg tar vi i mot debatt/kommentarartikler og bokanmeldelser. Vi har også spalten Søkelys på Norden med artikler fra inviterte forfattere.

Tidsskriftet utgis med åpen tilgang (open access). Tidsskriftets innhold gjøres gratis tilgjengelig for allmennheten på Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform www.idunn.no.

INNLEVERING AV MANUSKRIPT

Alle manuskripter sendes på epost til isf-spa@samfunnsforskning.no.

KRAV TIL MANUSKRIPTENE

En artikkel kan være inntil 50 000 tegn med mellomrom, inkludert figurer, tabeller, noter og referanser.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Manustittel på norsk og engelsk
 • Opplysninger om forfatter(e): navn, akademisk grad, stilling, institusjonstilknytning og kontaktadresse (inkludert e-post)
 • Sammendrag/abstact på norsk og engelsk (inntil 100 ord på hvert språk)
 • 4–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Eventuell fotnote med finansieringskilder, takksigelser osv. legges inn etter første setning i brødteksten
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
 • Nummererte figurer og tabeller plasseres på egne ark bak i manuskriptet. Forslag til plassering i teksten markeres med hakeparenteser på en egen linje
NOTER

Noter skal være i form av fotnoter og må legges inn ved hjelp av fotnotefunksjonen i tekstbehandlingsprogrammet. Minimér bruk av noter.

ILLUSTRASJONER/GRAFER/DIAGRAM

Tabeller og figurer nummereres fortløpende (hver for seg: tabell 1,2,3…. figur 1,2,3….).

Tabeller må leveres i redigerbart format og med norsk tegnsetting. Figurer kan være i både sort/hvitt og farger. Figurtittelen skal ikke inkluderes i figuren, men stå separat over figuren. Noter til figuren (kilde eller liknende) skal også stå utenfor figuren og plasseres under.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. 

REFERANSER I TEKST 

Tidsskriftet benytter en tilpasset versjon av APA. EndNote-stil for Søkelys på arbeidslivet kan lastes ned på tidsskriftets hjemmeside https://www.samfunnsforskning.no/publikasjoner/tidsskrifter/soekelys-paa-arbeidslivet/sokelys-pa-arbeidslivet2.ens.

I teksten oppgis forfatterens etternavn og årstall for utgivelsen: Hansen (1986) hvis navnet er i teksten, (Hansen 1986) hvis navnet ikke er i teksten. Sidetall kan oppgis hvis det hjelper leseren: Hansen (1986: 345). Oppgi bare forfatterens etternavn i teksten, ikke mellomnavn (f.eks. Hansen og ikke Nordli Hansen). Referanse til flere artikler av samme forfatter på samme sted i teksten, gjøres som følger: (Hansen 1986, 1987). Ved referanse til arbeider skrevet av to forfattere brukes formen: (Knudsen & Ludviksen 1993).

Hvis to eller flere arbeider av samme forfatter er fra samme årstall, tilføyes bokstavene a,b,c etter årstallet: (Hansen 1986a). Referanser til flere forfattere på samme sted i teksten gjøres som følger: (Hansen 1986; Olsen 1987), eller med sidetall: (Hansen 1986: 97; Olsen 1987: 65). Disse skal sorteres alfabetisk, ikke etter årstall. Ved tre eller flere forfattere oppgis alle forfatterne første gang: (Falch, Hardoy & Røed 2011) og deretter forkortelsen mfl.: (Falch mfl. 2011).

Offentlige dokumenter refereres med serie og årstall, eller med full tittel dersom det er hensiktsmessig, for eksempel (NOU 1992: 323) og St.meld. nr. 14 (1993–94).

REFERANSELISTE OG DOI

Referansene følger etter selve manusteksten i alfabetisk orden. Alle referanser som brukes i teksten, må være med. Bare initialer, ikke fulle fornavn og mellomnavn oppgis. Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Eksempel på plassering av DOI-kode med tidsskriftets referansestil: Manning, A. (2006). A generalised model of monopsony. The Economic Journal, 116(508), 84­­–100. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01048.x

Eksempler på referanser i referanseliste

Bøker:

Elster, J. (1989). The Cement of Society. A Study of Social Order. Cambridge: Cambridge University Press.

Tidsskrifter:

Lyonette, C. & Crompton, R. (2015). Sharing the load? Partners’ relative earnings and the division of domestic labour. Work, employment and society, 29, 23–40. https://doi.org/10.1177/0950017014523661

Antologier og artikkelsamlinger:

Teigen, M. & Midtbøen, A. H. (2015). Kunnskap om kjønnsbalanse. I M. Teigen (red.) Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv (s. 27–47). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rapporter fra forskningsinstitutter:

Høgsnes, G. & Dale-Olsen, H. (1997). Fastlønn og tilleggslønn for utvalgte stillingsgrupper i norsk arbeidsliv. Rapport 97:21. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

NOU-er og stortingsmeldinger:

NOU, Norges offentlige utredninger (2015:1). Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd. Oslo: Finansdepartementet.

Stortingsmelding nr.14 (1993–94). Studiefinansiering og studentvelferd. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Online databaser og nettsider:

Eurostat ESSPROS (2006). European system of integrated social protection statistics. Hentet fra http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/social_protection/data/main_tables
 

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

FAGFELLEVURDERING

Tidsskriftet har gjensidig anonym fagfellevurdering for å sikre den vitenskapelige kvaliteten til artiklene. Mottatte bidrag blir først vurdert av ansvarlig redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Relevante artikler sendes til en eller flere fagfeller som gjør sine vurderinger i anonymisert form. Tidsskriftet følger et tosidig anonymitets-prinsipp: både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Fagfelle mottar derfor en anonymisert versjon av manuskriptet der redaktøren har fjernet opplysninger om forfatter, finansieringskilder mm. Redaksjonen konkluderer på grunnlag av fagfellevurderingene og diskusjoner i redaksjonen.

Ettersom Søkelys på arbeidslivet er et flerfaglig tidsskrift, kan det forekomme at fagfellevurderingen gjøres av forskere fra andre disipliner enn forfatterne.

Redaksjonen består av forskere med arbeidsmarked som forskningsfelt, og tidsskriftet vurderer derfor av og til bidrag fra medlemmer av redaksjonen. Fagfellevurderingen gjøres da av forskere som ikke har en formell tilknytning til Institutt for samfunnsforskning, og som ikke har bindinger til forfatterne. Dersom en av redaktørene er forfatter, håndteres manuskriptet av andre i redaksjonen, og forfatter holdes utenfor beslutningsprosessen for manuskriptet.

INTERESSEKONFLIKTER

Vi ber om at alle forfattere oppgir eventuelle interessekonflikter ved innsendelse av manuskriptet.

HVIS MANUSKRIPTET BLIR GODTATT

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.). Senere korrekturversjoner håndteres av redaktørene.

Forfatter vil motta lenke til artikkelen etter at den er publisert.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon