Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Studia Musicologica Norvegica
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Studia Musicologica Norvegica (etablert 1968) er et fagfellebasert årsskrift for musikkforskere. Det fungerer som bindeledd mellom musikkforskere og musikkinteresserte i Norge, samtidig som det er norsk musikkforsknings ansikt utad. Fra 2017 utgis alt innhold med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet  inneholder artikler av musikkvitenskapelig karakter og spenner fra musikkhistorie til etnomusikologi, verksanalyse og teori, samt bokanmeldelser og essays. Publiseringsspråk er hovedsakelig norsk (bokmål/nynorsk). Vitenskapelige artikler har engelsk sammendrag og nøkkelord.

Studia Musicologica Norvegica leses av musikkforskere og -studenter, høgskolelektorer, musikkpedagoger og allment musikkinteresserte.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Norsk musikkforskerlag.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. Tidsskriftet krever ingen vurderingsavgift ved innsending av manuskripter til redaksjonen.

PUBLISERINGSAVGIFT
Fra 2021 utgis Studia Musicologica Norvegica uten offentlig publiseringsstøtte. Forlaget har fra samme år innført publiseringsavgift for antatte vitenskapelige artikler som skal publiseres i tidsskriftet. Publiseringsavgiften dekker merkostnader som påløper ved klargjøring av artikkelen for publisering på idunn.no.

Les mer om forlagets praktisering av publiseringsavgift og finansieringsmuligheter her og i tidsskriftets forfatterveiledning

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Kai Arne Hansen førsteamanuensis, Institutt for kunstfag og kulturstudier,  Høgskolen i Innlandet

REDAKSJON
Hilde Blix professor, Musikkonservatoriet, UiT, Norges arktiske universitet
Petter Dyndahl professor, Høgskolen i Innlandet
Jørgen Langdalen professor, Høyskolen Kristiania

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: kai.hansen@inn.no

Studia Musicologica Norvegica
att.: Kai Arne Hansen
Institutt for kunstfag og kulturstudier
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
NO-2418 ELVERUM
(Gjelder fra Vol. 43, 2017)

Studia Musicologica Norvegica er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0 internasjonal. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

OM TIDSSKRIFTET

Studia Musicologica Norvegica (etablert 1968) er et fagfellebasert årsskrift for musikkforskere. Tidsskriftet publiserer musikkforskning med historisk, analytisk, hermeneutisk/fortolkende, estetisk, kultursosiologisk eller teoretisk tilsnitt, uavhengig av musikksjanger og periode. Tidsskriftet har en viktig rolle i å formidle kunnskap om norsk musikkhistorie og alle former for musikk i en norsk kontekst, men er også åpent for bidrag med andre fokusområder. Alle vitenskapelige artikler gjennomgår dobbelt blind fagfellevurdering. Tidsskriftet er registrert på nivå 1 i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Tidsskriftet publiserer først og fremst bidrag som er skrevet på norsk (eller andre skandinaviske språk), men kan unntaksvis akseptere engelskspråklige bidrag. 

Tidsskriftet publiseres med åpen tilgang, og i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0

SENDE INN BIDRAG

Vi ber potensielle bidragsytere om å lese forfatterveiledningen nøye før de sender inn bidrag for vurdering. Pass på at:
 • all informasjon om forfatteren oppgis på en egen tittelside
 • artikkelens lengde ikke overstiger grensene oppgitt under
 • henvisninger følger tidsskriftets standard (Chicago Author Date)
 • sammendrag og nøkkelord er med (inkluder sammendrag og nøkkelord på både norsk og engelsk for artikler på norsk)
Alle bidrag til Studia Musicologica Norvegica sendes inn til studiamusicologicanorvegica@gmail.com, generelle henvendelser og spørsmål kan rettes til ansvarlig redaktør Kai Arne Hansen.

KRAV TIL MANUSKRIPTER

Tidsskriftet aksepterer kun manuskripter som ikke er publisert tidligere og som ikke er under vurdering andre steder. Alle bidrag som ønskes vurdert for publisering sendes inn elektronisk til studiamusicologicanorvegica@gmail.com i Word- eller RTF-format (med filending .doc, .docx eller .rtf). Publiseringsspråk er hovedsakelig norsk. Kontakt ansvarlig redaktør dersom du har gode grunner for å ønske å publisere på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Artikler skal ikke overstige 50.000 tegn med mellomrom (ca. 8.000 ord), inkludert fotnoter og litteraturliste. Forbered manuskriptet med Times New Roman font, fontstørrelse 12 og halvannen linjeavstand.

Innsendte bidrag bør inkludere følgende:
 • Tittel som reflekterer artikkelens tema
 • Sammendrag/abstract på omtrent 100 til 150 ord på både norsk og engelsk
 • 3–5 nøkkelord på både norsk og engelsk
 • Manuskript som følger tidsskriftets retningslinjer
 • Noter angis som fotnoter med arabiske tall
 • Litteraturliste
 • OBS. Husk å anonymisere dokumentet
I separate dokumenter:
 • Nummererte figurer, tabeller og musikkeksempler (i separate filer)
 • Legg ved en egen tittelside med følgende informasjon: tittel, forfatterinformasjon (inkl. institusjonstilknytning), dato, antall tegn/ord, og eventuelle takksigelser.
   

Kildehenvisninger

Studia Musicologica Norvegica benytter den nyeste utgaven av The Chicago Manual of Style (Author-Date System). Detaljerte retningslinjer er tilgjengelige her: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Kildehenvisninger i teksten skrives med forfatters etternavn og publiseringsår: Hovland (2019). Hvis forfatterens navn ikke er nevnt i teksten, oppgis etternavn og publiseringsår i parentesen: (Hovland 2019). Dersom det henvises til sidetall skal dette oppgis etter publiseringsåret: (Hovland 2019, 23). Henvises det til forskjellige publikasjoner fra samme forfatter og samme år, angis dette med bruk av a, b, c osv. etter årstallet: (Hovland 2019a, 2019b). Flere kilder innen samme parentes skilles ved hjelp av semikolon og oppgis alfabetisk: (Eriksen 2019; Hovland 2019; Meling 2019).

Det må være samsvar mellom litteraturlisten og kildehenvisningene i teksten. Alle kilder skal oppgis både i teksten (eller noter) og i litteraturlisten.

DOI

Litteraturlisten skal inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn e.l. her: http://search.crossref.org/

Figurer, tabeller og musikkeksempler

Det er forfatterens ansvar å innhente tillatelser til å gjenbruke materiale som er beskyttet av opphavsrett. Antall figurer, tabeller og musikkeksempler bør begrenses til det som er nødvendig for den faglige argumentasjonen i artikkelen.

Plassering av figurer/tabeller/musikkeksempler må markeres tydelig i manuskriptet, og disse skal leveres i separate filer sammen med manuskriptet. Husk å bruke et egnet filformat (f.eks. .jpg). Tabeller må kunne redigeres i Word. Fotografier bør være i svart/hvitt og av høy kvalitet (oppløsning på minimum 300dpi).

Tekst/tittel (f.eks. «Tabell 1: osv.») plasseres før tabeller, men etter figurer og musikkeksempler.

Musikkterminologi

Taktnummer oppgis som «t. 3» eller «t. 3–6». Bruk gjerne tidskoder når det henvises til innspilt musikk. Bruk konvensjonelle symboler for notenavn o.l.: C♯, D♭, A♮. Tonehøyde angis slik: C2 C1 C c cc2 c3, hvor c1 er enstrøken c. 

Sitater

Korte sitater under 40 ord skal stå i anførselstegn « », mens lengre sitater skal stå med innrykk uten anførselstegn. Kilde oppgis i parantes direkte etter sitatet.

PUBLISERINGSETIKK

Det er redaksjonens oppgave å sikre at tidsskriftet opprettholder høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee on Publication Ethics (COPE).

FAGFELLEVURDERING

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

PRODUKSJONSPROSESSEN

Artikler som antas for publisering vil gjennomgå en siste korrekturlesing og språkvask. Forfatter mottar sin artikkel til gjennomlesning to ganger når det nærmer seg publisering. Den første er en korrekturlest versjon av artikkelen i Word, den andre er en PDF av artikkelen slik den vil se ut i tidsskriftet. Rettinger fra forfatterens side må begrenses til faktiske feil. Det er ikke anledning til å gjøre større endringer, og fristen for å levere eventuelle små endringer er kort. Kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon om produksjonsprosessen.

PUBLISERINGSAVGIFT

Publisering i Studia Musicologica Norvegica medfører at forfatteren, eventuelt forskningsprosjektet eller forfatterens institusjon, aksepterer å betale en publiseringsavgift. Avgiften faktureres kun dersom artikkelen blir antatt for publisering av redaksjonen, etter ordinær fagfellevurdering.

Tidsskriftet krever ingen vurderingsavgift ved innsending av manuskripter til redaksjonen for vurdering. Forfatteren oppfordres likevel til å undersøke hvilke finansieringsordninger som finnes til rådighet ved egen institusjon eller forskningsprosjekt før manuskriptet sendes redaksjonen.

Les mer om forlagets praktisering av publiseringsavgift og finansieringsmuligheter under fanen Publiseringsavgift.

Det er mulig å søke redaksjonen om delvis fritak for publiseringsavgiften på særskilt grunnlag, kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon om dette.

RETTIGHETER

Studia Musicologica Norvegica publiseres under rettighetslisensen Creative Commons

CC BY-NC 4.0. Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i denne lisensen. Disse kan leses i sin helhet her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no.

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon