Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-2)
av Eivind Furuseth & Benn Folkvord
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-40)
av Henrik Skar
Sammendrag

Dette er en prinsippartikkel som drøfter innholdet av tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1). Artikkelen er også skrevet med tanke på jusstudenter, slik at fremstillingen og eksemplene er forsøkt tilpasset dette. Den analyserer tilknytningskriteriene og prinsippene for oppdeling av kostnader som gjelder generelt, når man trekker grensene for fradrag etter denne hovedregelen. Sentrale underproblemstillinger er bl.a. når kostnader skal deles opp, betydningen av hovedformålslæren og at kostnader er foranlediget av skattepliktig aktivitet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 41-69)
av Harald Espeli
Sammendrag

Artikkelen dreier seg om hvordan aksjeselskapenes inntekt og formue ble beskattet frem til aksjeloven av 1910, herunder debatten om utformingen av relevante lovbestemmelser og hvordan domstolene stilte seg til ligningsmyndighetenes oftest skjønnsmessige fortolkninger. Aksjeselskapet ble tidlig, iallfall fra byskatteloven av 1851, et skattesubjekt i kraft av å være en juridisk person. To forhold skapte etter hvert betydelig strid. For det første, skulle beskatningen skje utelukkende av aksjeselskapet, eller også av aksjonærene, og ut fra hvilke prinsipper? Dette dreide seg blant annet om aksjekapitalen skulle betraktes som et lån fra aksjonærene eller som aksjeselskapets egenkapital. For det andre: Skulle skipsaksjeselskap beskattes som en juridisk person med skatteplikt, eller skulle aksjonærene deltakerlignes på samme måte som partrederiet? To andre spørsmål som ikke var avgrenset til aksjeselskap, nemlig prinsippet om stedbunden beskatning og om avskrivninger var en utgift i skatteregnskapet, behandles også, samt grensen mellom beskatning av aksjeselskap og kooperative selskap.

(side 70-81)
av Tor Arne Pedersen
Sammendrag

Høyesterett har avsagt to dommer om tilbakeføring av fradraget for inngående merverdiavgift når infrastruktur overtas av det offentlige. Artikkelen tar opp spørsmål om anvendelsen av justeringsreglene i slike tilfeller når pålagte kostnader som vilkår for en tillatelse er pådratt i avgiftspliktig virksomhet, men hvor infrastrukturen som sådan er uten verdi i virksomheten.

1-2021, vol 40

www.idunn.no/skatt

Ansvarlige redaktører

Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

Redaksjonssekretær

Christin Knudsen

Redaksjonsråd

Helle Dokken Austvik, stipendiat, Universitetet i Stavanger

Andreas Bullen, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Einar Harboe, advokat i Advokatfirmaet Harboe & Co

Anders Mikelsen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Stig Sollund, ekspedisjonssjef i Finansdepartmentet

Hans Georg Wille, advokat i advokatfirmaet Hans Georg Wille

ISSN online: 1504-310X

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon