Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 239-240)
av Benn Folkvord og Eivind Furuseth
Vitenskapelig publikasjon
(side 241-250)
av Finn Arnesen
Sammendrag

EFTA-konvensjonen har bestemmelser om etableringsrett og kapitalbevegelser som svarer til dem vi finner i EØS-avtalen. Artikkelen viser at EFTA-konvensjonens bestemmelser må forstås slik at de er til hinder for at inntekter som skriver seg fra innvesteringer i en annen EFTA-stat, behandles annerledes enn inntekter fra investeringer nasjonalt. Dette reiser spørsmål i relasjon til skatteloven § 2-38 i de tilfeller EFTA-staten Sveits defineres som lavskatteland. Det gjøres gjeldende at løsningen etter norsk rett er at skattefritaket etter skatteloven § 2-38 også gjelder inntekt på eller gevinst ved salg av eierandel i selskap mv. hjemmehørende i Sveits, uavhengig av hvilken beskatning disse inntektene er underkastet der.

Vitenskapelig publikasjon
(side 251-273)
av Anders Nordli
Sammendrag

Artikkelen redegjør nærmere for sider ved den viktige – og vanskelige – skatteposisjonen «skattemessig innbetalt kapital». Rettskildebildet er uoversiktlig, og kildene er svært kasuistiske og til dels innbyrdes motstridende. Skatteposisjonen er overmoden for en overhaling, og artikkelens hovedbudskap er en bønn til Finansdepartementet: en gjennomgang, med påfølgende endringer, av reglene vil gjøre livet lettere for både skattytere og skattemyndigheter. Selv noen få enkle grep, der man korrigerer kursen som praksis har tatt, kan bidra til en betydelig forbedring.

Vitenskapelig publikasjon
(side 274-288)
av Susanne Kristiansen og Camilla Hov
Sammendrag

Rentebegrensningsregelen i sktl. § 6-41 ble utvidet med virkning fra og med inntektsåret 2019 til også å gjelde for eksterne rentekostnader for selskap mv. i konsern. Rentebegrensningsregelen inneholder en konserndefinisjon i bestemmelsens femte ledd som angir hvilke selskap som anses som del av et konsern. Artikkelen forklarer hvordan unntak og prinsipper i standardene IFRS 10 og IFRS 5 kan føre til at selskap ikke anses som del av et konsern. Det legges vekt på å belyse forskjeller mellom IFRS 5 og IFRS 10 for å utforske hvorvidt selskap regnskapsført etter IFRS 5 er konsolidert linje for linje i henhold til sktl. § 6-41 (5), noe som i beste fall er høyst uklart.

Kommentar
(side 289-301)
av Hanne Skaarberg Holen og Thale Kristine Fannemel Espeli
(side 308-310)
av Erlend Malde

4-2019, vol 38

www.idunn.no/skatt

Ansvarlige redaktører

Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

Redaksjonssekretær

Gudrun Rossebø Kringlebotn

Redaksjonsråd

Stig Sollund, ekspedisjonssjef i Finansdepartmentet

Einar Harboe, advokat i Advokatfirmaet Harboe & Co

Anders Mikelsen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Andreas Bullen, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Hans Georg Wille, advokat i EY

ISSN online: 1504-310X

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon