Artikkelen tar for seg kreditors adgang til å tapsføre fordringer etter merverdiavgiftsloven. Gjennomgangen tar utgangspunkt i samspillet mellom kreditors rolle som inkassator av merverdiavgift for staten, hensynet til å sikre statens proveny, og misbruksfaren. Artikkelforfatteren påpeker særlig skillet mellom de ulike vilkår for tapsføring og det nærmere innhold i disse.

Nøkkelord: merverdiavgift på tapt fordring, mval. § 4-7