Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 153-154)
av Benn Folkvord og Eivind Furuseth
(side 155-199)
av Morten Eriksen
Sammendrag

Artikkelen omhandler tema som har foranlediget sterk uenighet de siste 15 år; paradoksalt nok fordi løsningene angivelig er så opplagte, noe som ikke kan være riktig. Spørsmålet er om straff for brudd på opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven og strl. § 378 – vurdert på gjerningstidspunktet, bare kan idømmes hvis endelig utfall i skattesaken medfører skattemessige fordeler («har ført til»), eller om det er tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for dette («kan føre til»). Dersom følge-kravet medfører at endelig utfall i skattesaken blir et avgjørende straffbarhetsvilkår, som ikke kan avklares før skattesaken er endelig avgjort, er konsekvensene meget store. I så fall kan de subjektive og objektive straffbarhetsvilkår – herunder den straffbare handlingen – i vanskelige tilfeller ofte først avklares lenge etter gjerningstidspunktet. Er skatteretten komplisert med flere mulige utfall, bortfaller i realiteten formålet med opplysningsplikten, der den kreves mest. Artikkelen kommenterer de sentrale rettskildene, samt artikler og rapporter som har gitt innspill til debatt.

(side 200-222)
av Frederik Zimmer
Sammendrag

Artikkelen redegjør for og analyserer høyesterettsdommer om inntektsskatt avsagt i 2018, og inngår i en rekke av årlige artikler om slike høyesterettsdommer.

Tapsføring av fordringer etter merverdiavgiftsloven § 4-7
Samspillet mellom de sentrale hensyn i praksis
Vitenskapelig publikasjon
(side 223-229)
av Helle Dokken Austvik
Sammendrag

Artikkelen tar for seg kreditors adgang til å tapsføre fordringer etter merverdiavgiftsloven. Gjennomgangen tar utgangspunkt i samspillet mellom kreditors rolle som inkassator av merverdiavgift for staten, hensynet til å sikre statens proveny, og misbruksfaren. Artikkelforfatteren påpeker særlig skillet mellom de ulike vilkår for tapsføring og det nærmere innhold i disse.

Vitenskapelig publikasjon
(side 230-238)
av Anders Mikelsen
Sammendrag

Artikkelen drøfter skillet mellom omsetning i avgiftspliktig virksomhet, i unntatt virksomhet og utenfor virksomhet. Det er bare omsetning som har tilknytning til avgiftspliktig virksomhet, som kan være merverdiavgiftspliktig. Avslutningsvis drøftes også spørsmålet om fradragsrett for transaksjonskostnader ved unntatt omsetning med tilknytning til avgiftspliktig virksomhet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon