Skatteprovenyet er beskyttet av flere ulike rettslige virkemidler: adgang til å fatte vedtak om skatteplikt, endring av skattefastsettingen, ileggelse av tilleggsskatt, samt ileggelse av straff. For de tre sistnevnte virkemidlers anvendelse kreves at det foreligger opplysningssvikt. Det gjennomgående vilkåret er formulert som «uriktige eller ufullstendige opplysninger». En vanlig oppfatning har vært at hva som utgjør opplysningssvikt, har vært det samme i alle disse relasjonene. I denne artikkelen undersøkes om en slik enhetlig tolking av «uriktige og ufullstendige opplysninger» er riktig de lege lata.

Nøkkelord: Opplysningssvikt, uriktig eller ufullstendig opplysning