Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 89)
av Benn Folkvord og Eivind Furuseth
Vitenskapelig publikasjon
(side 90-104)
av Stine-Karethe Jensen
Sammendrag

Skatteprovenyet er beskyttet av flere ulike rettslige virkemidler: adgang til å fatte vedtak om skatteplikt, endring av skattefastsettingen, ileggelse av tilleggsskatt, samt ileggelse av straff. For de tre sistnevnte virkemidlers anvendelse kreves at det foreligger opplysningssvikt. Det gjennomgående vilkåret er formulert som «uriktige eller ufullstendige opplysninger». En vanlig oppfatning har vært at hva som utgjør opplysningssvikt, har vært det samme i alle disse relasjonene. I denne artikkelen undersøkes om en slik enhetlig tolking av «uriktige og ufullstendige opplysninger» er riktig de lege lata.

Vitenskapelig publikasjon
(side 105-121)
av Petter Osmundsen
Sammendrag

Den ordinære selskapsskatten er redusert i Norge. Provenytapet for staten fra ordinært næringsliv vurderes kompensert med økt beskatning av næringer med innslag av grunnrente, blant annet ved å innføre grunnrenteskatt for havbruk og villfisk. For havbruk vurderes samme skattemodell som for kraftbransjen. Grunnrenteskatten for kraftbransjen medfører at grønne investeringer med høy samfunnsøkonomisk verdi ikke vedtas. Man bør evaluere vridningene denne skatten medfører, og vurdere nøytral kontantstrømskatt for kraftbransjen og petroleumsbransjen. På grunn av store utfordringer for skattekontroll vil en begrenset avgift på omsetning kunne være mer egnet for havbruk.

Vitenskapelig publikasjon
(side 122-128)
av Benn Folkvord
Sammendrag

Artikkelen drøfter styrker og svakheter ved kontantstrømskatt fra et rettsviteskaplig ståsted.

(side 129-143)
av Arild Vestengen og Mats Hennum Johanson
Sammendrag

I denne artikkelen ønsker vi å rette søkelyset mot skatteloven § 6-24 slik denne er blitt forstått i nyere rettspraksis, herunder hvorvidt nyere rettspraksis innebærer en modifikasjon av rettstilstanden etter Kverva-dommen.1 Vi vil også berøre enkelte andre problemstillinger som eksisterer i grenselandet til dette.

(side 144-151)
av Janne Hagen Lygren
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår rettstilstanden for skattefrie personalrabatter før og etter regelendringen med virkning fra 1.1.2019.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon