Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-2)
av Eivind Furuseth og Benn Folkvord
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-38)
av Andreas Bullen og Erling Prestholdt Selen
Sammendrag

Høyesterett har gjennom en rekke dommer utviklet en regel som innebærer at domstolene på visse vilkår kan «avskjære» opplysninger som skattyter først fremlegger under domstolsbehandlingen. I praksis er det nye opplysninger om skattyters egne forhold (interne opplysninger) som har blitt avskåret. Denne artikkelen vil underbygge at opplysninger om forhold som ligger utenfor skattyters egen sfære (eksterne opplysninger), derimot faller utenfor avskjæringsregelens anvendelsesområde. Forfatterne vil også trekke opp grensen mellom «interne» og «eksterne» opplysninger, samt vurdere om eksterne opplysninger likevel kan avskjæres under særskilte omstendigheter.

Vitenskapelig publikasjon
(side 39-50)
av Erlend Malde
Sammendrag

Skatteklagenemnda har i flere avgjørelser tatt stilling til et særlig spørsmål om bortfall av tilleggsskatt. Felles for sakene er at skattekontoret først hadde fastsatt den skattepliktiges inntekt ved skjønn og ilagt tilleggsskatt. Den skattepliktige ga deretter nye opplysninger som ble lagt til grunn for ny fastsetting. Skatteklagenemnda har i avgjørelsene kommet til at den opprinnelig ilagte tilleggsskatten i slike tilfeller skal bortfalle dersom tilleggsskattens størrelse ikke var bevist med klar sannsynlighetsovervekt på tidspunktet for den første fastsettingen. I denne artikkelen argumenterer forfatteren for at dette synspunktet ikke er korrekt.

(side 56-89)
av Harald G. Nyhus
Sammendrag

Eiendomsskatteloven § 11 annet ledd gir kommunene hjemmel til å fastsette et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten for boliger. I artikkelen drøfter forfatteren om bestemmelsen skal tolkes som en skattefritaksregel som gir hjemmel for helt å kunne frita flertallet av boliger i en kommune for beskatning, eller som en skattebegrensningsregel som åpner for å redusere skattebelastningen, men som forutsetter at flertallet av boliger blir beskattet. Drøftelsen tar utgangspunkt i at Oslo kommune for 2016 fastsatte et bunnfradrag på 4 000 000 kroner. I motsetning til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mener forfatteren at dette fradraget er ulovlig høyt.

1-2019, vol 38

www.idunn.no/skatt

Ansvarlige redaktører

Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

Redaksjonssekretær

Gudrun Rossebø Kringlebotn

Redaksjonsråd

Stig Sollund, ekspedisjonssjef i Finansdepartmentet

Einar Harboe, advokat i Advokatfirmaet Harboe & Co

Anders Mikelsen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Andreas Bullen, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Hans Georg Wille, advokat i EY

ISSN online: 1504-310X

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon